MD1736 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica I

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

40%

Resolució de casos

40%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà tenint en compte:

-Resolució de casos: 40% . ACOE. Es realitzarà al final del 2n semestre i s'avaluaran les assignatures del 2n semestre. Nota mínima 5/10.
-Carpetes d'aprenentatge i/o portafoli 40%. S'avaluarà:

A) Control d'assistència

B) Avaluació d'actitud i compromís amb l'activitat a desenvolupar mitjançant *check-*list emplenat pel coordinador-tutor del centre

C) Realització d'un portafoli d'aprenentatge individual de l'assignatura malalties cardíaques, nefrològiques i urologia, amb registre d'activitats realitzades i informes d'autoreflexió d'aquestes, que s'entregarà al final del 2n semestre. Comptarà el 50% de la nota de l'apartat. Els estudiants que no estiguen matriculats en aquesta assignatura, ni tinguen nota del portafolio aprovada d'anys anteriors, hauran de realitzar un portafoli equivalent de les pràctiques  clíniques realitzades durant el quadrimestre.

D) Nota de pràctiques del projecte realitzat en el bloc "Contracte social del metge". Comptarà 50% de la nota de l'apartat

-Taller d'habilitats i Simulació 20%

- L'assistència a pràctiques i seminaris és obligatòria. La no assistència haurà de ser degudament justificada o es contablitzará com "no realitzada".
- Per a aprovar l'assignatura s'haurà d'assistir al 80% de les activitats, i la nota final haurà de ser 5 o més en cadascun dels apartats anteriors.
- La ACOE i els tallers de simulació són activitats no recuperables en segona convocatòria.
- En cas de suspendre el *portfolio, haurà d'entregar per a la segona convocatòria un de similars característiques que haurà de versar sobre les pràctiques clíniques realitzades durant el quadrimestre.
- En última instància, prevaldran els criteris d'avaluació establits i informats a l'Aula Virtual pel professor responsable de l'assignatura. Aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació establits en l'apartat Avaluació del Verifica.