MD1735 - Malalties Cardiocirculatòries i Nefrourològiques

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

BLOC 1: MALALTIES CARDIOCIRCULATÒRIES

TEMA 1. Anatomia i fisiologia cardiovascular.

TEMA 2. Fonaments bàsics de electrocardiografia.

TEMA 3. Fonaments bàsics de la ecocardiografia.

TEMA 4. Insuficiència cardíaca: etiopatogènia, classificació, manifestacions clíniques i diagnòstic.

TEMA 5. Insuficiència cardíaca aguda i crònica. Tractament.

TEMA 6. Cardiopatia isquèmica crònica: angina estable.

TEMA 7. Cardiopatia isquèmica aguda: angina inestable i infart agut de miocardi sense elevació del segment ST.

TEMA 8. Cardiopatia isquèmica aguda: infart agut de miocardi amb elevació del segment ST.

TEMA 9. Valvulopatia aòrtica i pulmonar.

TEMA 10. Valvulopatia mitral i tricuspídica.

TEMA 11. Endocarditis infecciosa.

TEMA 12. Malalties del pericardi i miocardi.

TEMA 13. Cardiopaties congènites de l'adult.

TEMA 14. Miocardiopaties I.

TEMA 15. Miocardiopaties II.

TEMA 16. Concepte i mecanismes de les arítmies.

TEMA 17. Bradiaritmies.

TEMA 18. Fibril·lació auricular i flutter auricular.

TEMA 19. Taquicàrdies paroxístiques supraventriculars i preexcitació. Síndrome de Wolf-Parkinson-White.

TEMA 20. Arítmies ventriculars.

TEMA 21. Síncope.

TEMA 22. Dispositius de cardioestimulació: marcapassos, teràpia de resincronització cardíaca i desfibril·ladors.

TEMA 23. Cor i embaràs.

TEMA 24. Tumors cardíacs.

TEMA 25. Xoc cardiogènic, dispositius d'assistència ventricular i trasplantament cardíac.

TEMA 26. Patologia aòrtica aguda i crònica. (IMPARTEIX ÀREA DE CIRURGIA)

TEMA 27. Malaltia vascular perifèrica aguda.(IMPARTEIX ÀREA DE CIRURGIA)

TEMA 28. Malaltia vascular perifèrica crònica. (IMPARTEIX ÀREA DE CIRURGIA)

TEMA 29. Patologia del sistema venós i limfàtic. (IMPARTEIX ÀREA DE CIRURGIA)

TEMA 30. Cirurgia cardíaca. (IMPARTEIX ÀREA DE CIRURGIA)

TEMA 31. Farmacologia clínica de la hipertensió. Farmacoteràpia i selecció de fàrmacs. Ús dels antihipertensius en situacions especials. (IMPARTEIX ÀREA DE FARMACOLOGIA)

TEMA 32. Farmacologia clínica cardíaca. Farmacoteràpia i selecció de fàrmacs. Angina. Infart. Arítmies. Insuficiència cardíaca. Ús en situacions especials. (FARMACOLOGIA)

TEMA 33. Activitats preventives del risc cardiovascular. (Imparteix àrea de Salut Pública)BLOC 2: MALALTIES NEFROUROLÒGIQUES

BLOC 2A: UROLOGIA

TEMA 34. Símptomes del Tracte Urinari Inferior (STUI). Hiperplàsia Benigna de Pròstata (HBP o prostatismo), fisiopatologia, símptomes i signes, diagnòstic, tractament i complicacions. Estenosi d'uretra/prepuci. Incontinència per sobreeiximent.

TEMA 35. Incontinència urinària. Incontinència d'esforç. Síndrome de bufeta hiperactiva. Fisiopatologia, semiologia, diagnòstic i tractament.

TEMA 36. Trastorns de tracte urinari superior. Síndrome de la Unió PieloUreteral (UPU). Reflux vesico-ureteral. Etiologia i fisiopatologia de l'obstrucció urinària en TUS. Semiologia, etiologia, diagnòstic i tractament. Còlic nefrític.

TEMA37. Infeccions Urinàries. Pielonefritis, cistitis, prostatitis, epididimitis, orquitis i gangrena de Fournier. Aspectes bàsics de la tuberculosi genitourinària. Fisiopatologia, semiologia, diagnòstic i tractament.

TEMA 38. Síndrome Dolor Pèlvic Crònic.Cistopaties. Diagnòstic diferencial i tractament. Cistitis intersticial.

TEMA 39. Litiasi Urinària. Aspectes bàsics de litogènesi. Varietats de litiasis. Fisiopatologia, semiologia, diagnòstic i tractament

TEMA 40. Tumors renals. Tumors benignes. Adenocarcinoma renal. Tumors renals secundaris. Epidemiologia, semiologia, diagnòstic, estadificació, tractament i maneig.

TEMA 41. Tumors urotelials. Tumors vesicals, incidència, factors de risc, estadificació, histopatologia, manifestacions clíniques i de laboratori, diagnòstic, tractament i seguiment. Tumors ureterals i de la pelvis renal.

TEMA 42. Tumor de pròstata. Epidemiologia, semiologia, diagnòstic, maneig del PSA i biòpsia de pròstata, estadificació, tractament del carcinoma localitzat, del recurrent,i de l'avançat; i seguiment.

TEMA 43. Tumors de testicle i penis. Epidemiologia, semiologia, diagnòstic, estadificació, tractament i seguiment.

TEMA 44. Traumatismes genitourinaris. Avaluació diagnòstica i tractament en urgències. Traumatismes renals, ureterals, vesicals, uretrals, de penis, escrot i de testicle. Etiologia, semiologia, classificació, diagnòstic, complicacions i tractament

TEMA 45. Patologia escrotal benigna. Hidrocele, hematocele, torsió cordó espermàtic, escrot agut. Varicocele.

TEMA 46. Fístules urinàries. Fístula uro-digestiva, uro-genital. Etiologia, semiologia, diagnòstic i tractament

TEMA 47. Infertilitat masculina. Etiologia (pretesticular, testicular i postesticular), diagnòstic d'infertilitat, anàlisi de semen i tractament.

TEMA 48. Disfunció sexual masculina. Disfunció erèctil, etiologia, diagnòstic i tractament. Priapisme. Incurvació de penis. Ejaculació precoç.

TEMA 49. Trasplantament renal. Tècnica, indicacions, contraindicacions i complicacions.

TEMA 50. Cirurgia urològica oberta, endoscòpica, laparoscòpica i robòtica. Conceptes bàsics. Les seues indicacions i accessos quirúrgics.

TEMA 51. Derivacions urinàries internes i externes. Sonda vesical, catèters ureterals, cistostomia, nefrostomia, Bricker, Studer. Conceptes bàsics i les seues indicacions.BLOC 2B: NEFROLOGIA

TEMA 52. Presentació del bloc de Nefrologia. Grans Síndromes en Nefrologia.

TEMA 53. Insuficiència renal aguda: definició, etiologia, diagnòstic i tractament.

TEMA 54. Síndrome cariorenal i hepatorenal.

TEMA 55. Malaltia renal crònica: definició, etiologia i diagnòstic.

TEMA 56. Tècniques de depuració extrarenal i Trasplantament.

TEMA 57. Etiopatogènia, bases morfològiques i classificació de les malalties glomerulars.

TEMA 58. Nefropaties glomerulars primàries (I): Canvis Mínims, Glomeruloesclerosi Segmentària i Focal, Nefropatia Membranosa.

TEMA 59. Nefropaties glomerulars primàries (II): Glomerulonefritis ràpidament progressiva, Membranoproliferativa o Mesangiocapilar, Mesangial.

TEMA 60. Malalties sistèmiques amb afectació renal secundària (I): lupus, vasculitis.

TEMA 61. Malalties sistèmiques amb afectació renal secundària (II): renyó del mieloma, amiloidosi i glomerulonefritis fibrilars.

TEMA 62. Malalties infeccioses amb repercussió a nivell renal: VIH, virus de l'hepatitis, i altres virus. Altres infeccions no virals.

TEMA 63. Nefropatia diabètica.

TEMA 64. Nefropaties d'origen vascular: nefroangioesclerosi, nefropatia isquèmica, microangiopatia trombòtica, esclerodermia.

TEMA 65. Nefropaties intersticials.

TEMA 66. Malalties quístiques.

TEMA 67. Nefropaties congènites i hereditàries.

TEMA 68. Tubulopaties.

TEMA 69. Nefropaties tòxiques.

TEMA 70. Renyó i embaràs.

TEMA 71. Alteracions hidroelectrolítiques i de l'àcid-base.

TEMA 72. Farmacologia clínica de les malalties nefrourològiques. Malaltia renal aguda i crònica. Hiperplàsia benigna de pròstata. (IMPARTEIX ÀREA DE FARMACOLOGIA)

TEMA 73. Les tècniques de diagnòstic per la imatge en nefrourologia (IMPARTEIX ÀREA DE RADIOLOGIA)