MD1735 - Malalties Cardiocirculatòries i Nefrourològiques

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

TREBALL PRESENCIAL

Sessions teòriques: Classes Magistrals impartides pel professor: Seran el mitjà principal de transmissió de continguts de caràcter teòric cap als alumnes, fonament de la seua informació en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Englobarà els temes de l'1-73.


Sessions pràctiques: Les pràctiques permetran a l'alumne l'aprenentatge de competències tant en un nivell assistencial, com en aspectes ètics i de relació humana, tant amb els companys com amb els pacients.

Seminaris: en els seminaris s'aprofundirà sobre aspectes teòric-pràctics de l'assignatura que no s'hagen pogut introduir en els apartats anteriors. Els seminaris que es van a impartir són un total de 10 seminaris:

1. Cardiologia:Exploració física cardiovascular i auscultació cardíaca.

2. Cardiologia: Taller de electrocardiografia I

3.  Cardiologia: Taller de electrocardiografia II 

4. Cardiologia: Taller de electrocardiografia III

5. Farmacologia

6. Anatomia Patològica: Glomerulopaties i Patologia Intersticial renal; Pielonefritis. . 

7. Anatomía Patològica: Neoplàsies de renyó, bufeta, pròstata i testicle

8 i 9. Nefrologia/Urologia.

10. Radiologia: ¨Imatge Cardíaca. Cardio-TC i Cardio-*RM¨.Tutories: En les tutories s'inclouran fonamentalment casos clínics que serviran per a afermar els conceptes tractats prèviament, la resolució de dubtes, així com per a l'entrenament en proves d'avaluació. Les tutories seran, en principi, un total de 8 tutories:

1. Cardiologia: Casos clínics basats en electrocardiografia

2. Cardiologia: Casos clínics en patologia cardiocirculatòria 

3. Cardiologia: Casos clínics basats en ecocardio I

4. Cardiología: Casos clínics basats en ecocardio II

5 i 6. Nefrologia:

7 i 8. Urologia:TREBALL NO PRESENCIAL

Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.


En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés evaluatiU s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.