MD1735 - Malalties Cardiocirculatòries i Nefrourològiques

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

76 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 110
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER01 - Mostrar actituds professionals adequades.

AER10 - Professionalisme. Mostrar els principis del respecte cap als altres, l'empatia, la compassió, l’honestedat, la integritat, l'altruisme, la confidencialitat i l’excel·lència professional. Han d’estar preparats per a defensar els seus valors professionals en la societat actual.

CB15 - Farmacologia.

CB17 - Terapèutiques complementàries

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP01 - Principis generals de la investigació del pacient.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP03 - Diagnòstic per la imatge.

EP04 - Investigació clínica.

HC01 - Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l’edat del pacient, al sexe, a l’estat mental i físic, d’una manera completa i sistemàtica..

HC03 - Valoració de l’estat general.

HC04 - Pell i mucoses.

HC07 - Aparell cardiocirculatori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies cardiocirculatòries.

HC15 - Interpretar els resultats de l’anamnesi, de l’examen físic i de les exploracions complementàries.

HC17 - Establiment d’un pla d’actuació. Capacitat d’establir un pla d’actuació considerant les necessitats del pacient i de l’entorn familiar i social, que implique tots els membres de l’equip de salut.

HC18 - Registre de les troballes.

HC21 - Aparell nefrourològic. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies nefrourològiques.

PP01 - Sistema cardiovascular.

PP05 - Laboratori.

PP06 - Radiologia.

PP09 - Col·locació de vies i administració de medicació.

RJC01 - Raonament clínic.

RJC02 - Medicina basada en l’evidència (MBE)

RJC03 - Judici crític i capacitat per a fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions.

RJC05 - Ser capaç de prioritzar.

TP01 - Principis generals per al tractament del pacient.

TP02 - Fàrmacs.

TP06 - Psicològics.

TP11 - Tractament precoç. Ser capaç de realitzar cures i tractaments en situacions agudes.

TP19 - Hemorràgia i trombosi. Ser capaç de controlar l’hemorràgia quirúrgica i conèixer la profilaxi tromboembòlica.

HC16 – Portar a terme una orientació diagnòstica. Ser capaç: - D’analitzar tota la informació disponible. - De definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge