MD1734 - Medicina Obstètrica i Ginecològica

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Sessions teòriques. La teoria es desenvoluparà amb una durada total és de 54 hores presencials, de 2 hores per dia, en total 27 sessions de 2 hores, en total 6 classes al llarg dels 5 dies de la setmana. Englobarà els temes de l'1 al 54.  Metodologia de l'ensenyament i de l'aprenentatge: la metodologia a emprar en les classes teòriques presencials serà l'exposició del tema per part del professor i el debat amb els alumnes, utilitzant per a açò abundant iconografia d'alta qualitat que facilite la comprensió dels diferents temes explicats i emprant sempre la informàtica com a eina bàsica. En els casos en què siga possible s'utilitzarà el campus virtual, com a eina de suport, de contacte i de comunicació amb els alumnes. No són obligatòries però se valora l'assistència (el professor passarà llista). Aquesta assistència serà considerada en l'avaluació final en un 5%.

Sessions pràctiques. Hores presencials: 40. Metodologia de l'ensenyament i de l'aprenentatge: les activitats pràctiques es desenvolupen en les sales quirúrgiques, consultes externes i quiròfan i sales de parts i d'urgències ginecològiques i obstètriques d'acord amb la programació global del curs que inclou un esquema general de pràctiques per a totes les assignatures. El conjunt d'alumnes matriculats es divideix en grups de pràctiques, que realitzaran les seues pràctiques al llarg de tot el matí. La docència pràctica s'imparteix pels facultatius dels Serveis d'Obstetrícia i Ginecologia com a col·laboradors docents de pràctiques clíniques el que fa necessari també d'un elevat nombre de professors per a proporcionar un ensenyament pràctic d'una qualitat. Cada professor o tutor mèdic no s’encarregarà de mes de dos alumnes per pràctica.

Seminaris: Hores presencials 12 hores en 6 seminaris teòric-pràctics. Metodologia de l'ensenyament i de l'aprenentatge: Els seminaris s'han dissenyat per a complementar la docència dels blocs teòrics, de tal manera que alguns aspectes de la docència, deixen d'impartir-se com a classe magistral per a abordar-se en forma d'aprenentatge basat en problemes amb tallers, casos clínics i altres qüestions. Els seminaris es realitzaren en grups reduïts a fi de fomentar el diàleg i l'intercanvi d'opinions entre professor i alumne. Els sis seminaris seran els següents:

1. Anatomia Patològica.

2. Medicina Preventiva i Salut Pública..

3. Obstetrícia.

4. Obstetrícia.

5. Ginecologia.

6. Ginecologia.


Tutories: En les tutories s'inclouran fonamentalment casos clínics que serviran per a afermar els conceptes tractats prèviament, la resolució de dubtes, així com per a l'entrenament en proves d'avaluació. Les tutories seran, en principi, un nombre total de sis (6):

1. Obstetrícia/Ginecologia.

2. Obstetrícia/Ginecologia.

3. Obstetrícia/Ginecologia.

4. Obstetrícia/Ginecologia.

5. Obstetrícia/Ginecologia.

6. Obstetrícia/Ginecologia.


TREBALL NO PRESENCIAL


Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés evaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.