MD1734 - Medicina Obstètrica i Ginecològica

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

30% observació i execució de tasques i pràctiques. Es divideix en dos apartats:

A. 10% nota tutor de pràctiques.Nota mínima: 5/10
B. 20% Resolució de casos en la ECOE.Nota mínima: 5/10

10% resolució d'exercicis i problemes. Seminaris avaluats en l'examen escrit.Nota mínima: 5/10

60% examen escrit: Nota mínima: 5/10

Per tant la prova final escrita puntua un 70% de la nota global


L'esquema d'examen escrit serà el següent:

Tipus: test

Nombre de preguntes: 100 preguntes aproximadament.


Penalització: 3 preguntes malament resten una be (-0.33 per cada pregunta mal).
 

L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos suposarà no aprovar l'assignatura.

L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat  és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat en la primera convocatòria


Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguen superades es guardaran per a la següent convocatòria.

En última instancia,primaran els criteris d’avaluació establerts i informats pel profesorat responsable de l’assignatura mitjançant l’Aula Virtual,aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d’evaluació establerts a l’apartat avaluació del verifica.