MD1734 - Medicina Obstètrica i Ginecològica

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

54 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB05 - Genètica.

CB08 - El cicle de la vida.

CB11 - Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i maneres d'emmalaltir.

CB15 - Farmacologia.

CB16 - Cirurgia.

CB17 - Terapèutiques complementàries

CI01 - Principis generals de la bona comunicació (pròpia i de la persona entrevistada).

CI02 - Comunicació amb els pacients i familiars.

CI04 - Comunicació com a educador.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP03 - Diagnòstic per la imatge.

EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

EP09 - Anàlisis clíniques. Saber com s’ha d’obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi per mitjà dels diferents procediments diagnòstics.

HC01 - Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l’edat del pacient, al sexe, a l’estat mental i físic, d’una manera completa i sistemàtica..

HC03 - Valoració de l’estat general.

HC09 - Sistema reproductor.

HC15 - Interpretar els resultats de l’anamnesi, de l’examen físic i de les exploracions complementàries.

HC17 - Establiment d’un pla d’actuació. Capacitat d’establir un pla d’actuació considerant les necessitats del pacient i de l’entorn familiar i social, que implique tots els membres de l’equip de salut.

HC18 - Registre de les troballes.

HC24 - Patologia tumoral. Conèixer la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig.

HC26 - Obstetrícia i ginecologia. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies ginecològiques i obstètriques. Embaràs i part normal. Exploració i seguiment de l’embaràs. Puerperi. Malalties de transmissió sexual. Contracepció i fertilització.

HC33 - Violència de gènere. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de la violència de gènere.

PP05 - Laboratori.

PP06 - Radiologia.

PP07 - Cirurgia general i primeres cures.

RJC01 - Raonament clínic.

RJC03 - Judici crític i capacitat per a fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions.

SP04 - Implementació d’accions preventives per a promocionar la salut tant en l’àmbit individual com en el poblacional.

TP02 - Fàrmacs.

TP04 - Cirurgia.

TP05 - Anestèsia i control del dolor.

TP06 - Psicològics.

TP10 - Nutrició.

TP11 - Tractament precoç. Ser capaç de realitzar cures i tractaments en situacions agudes.

TP21 - Terapèutica. Conèixer i saber utilitzar els fàrmacs analgèsics, antineoplàsics, antimicrobians i antiinflamatoris.

HC16 – Portar a terme una orientació diagnòstica. Ser capaç: - D’analitzar tota la informació disponible. - De definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge