MD1732 - Malalties Respiratòries i Otorinolaringologia

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

ELS BLOCS A i B seran impartits simultàniament seguint l'organització setmanal proporcionada a l'alumnat.BLOC A: OTORINOLARINGOLOGIA

Tema 1. EXPLORACIÓ OTOLÒGICA. Exploració anatòmica i funcional.

Tema 2. OTÀLGIA. Oïda externa. Oïda mitjana. Dolores referits. PRUÏJA ÒTICA. Oïda externa. OTORRÀGIA. Oïda externa. Oïda mitjana.

Tema 3. OTORREA. Oïda externa. Oïda mitjana. Complicacions.

Tema 4. HIPOACÚSIA I.Oïda externa. Oïda mitjana. HIPOACÚSIA INFANTIL.

Tema 5. HIPOACÚSIA II. Oïda interna i SNC. SENSACIÓ DE TAPONAMENT ÒTIC. Oïda externa. Oïda mitjana. Oïda interna. ACUFEN. Oïda externa. Oïda mitjana. Oïda interna. SNC.

Tema 6. PATOLOGIA DE L'EQUILIBRI.Origen perifèric. Origen central..

Tema 7. PARÀLISI FACIAL. Perifèrica: OtolÒgica i Facial. Central.

Tema 8. EXPLORACIÓ RINOLÒGICA. Exploració anatòmica i funcional.

Tema 9. DIFICULTAT RESPIRATÒRIA NASAL. Fosses nasals. Rinofaringe.

Tema 10. HEMORRÀGIA NASAL. Causes nasals. Causes sistèmiques.

Tema 11. DOLOR FACIAL I CRANIAL. Sinusitis. Àlgies. Tumors

Tema 12. EXPLORACIÓ DE LA CAVITAT ORAL I FARINGE. Exploració anatòmica i funcional.

Tema 13. MAL DE GOLA. Processos aguts i complicacions. Processos degeneratius.

Tema 14. EXPLORACIÓ LARINGOCERVICAL. Exploració anatòmica i funcional.

Tema 15. DISFÀGIA. REFLUX LARINGO-ESOFÀGIC.

Tema 16. DISFONIA. Funcional i orgànica. DISPNEA. Funcional i orgànica.

Tema 17. EMBALUM EN EL COLL. Actitud diagnòstica i tractament. Patologia de les glàndules salivessis i tiroides.

Tema 18. TRAUMATISMES EN OTORINOLARINGOLOGIA.

Tema 19. COSSOS ESTRANYS EN OTORINOLARINGOLOGIA.

Tema 20. INFORMES QUIRÚRGICS EN OTORINOLARINGOLOGIA.
BLOC B: PNEUMOLOGIA

Tema 1: Fisiopatologia de l'Aparell Respiratori. Insuficiència Respiratòria.

·         Concepte d'Insuficiència Respiratòria.

·         Mecanismes de producció i classificació de la Insuficiència Respiratòria.

·         Diagnòstic de la Insuficiència Respiratòria.

·         Tractament de la Insuficiència Respiratòria: 

·         Insuficiència Respiratòria Aguda: Dany Respiratori Agut.

·         Insuficiència Respiratòria Crònica: Síndromes d’Hipoventilació alveolar.

 

Tema 2: CLÍNICA, DIAGNOSTIQUE I TRACTAMENT EN PNEUMOLOGIA

·         Semiologia Respiratòria: Valoració clínica en patologia respiratòria Anamnesi i examen físic. Signes i símptomes respiratoris.

·         Tècniques diagnòstiques en Pneumologia.

           - Funció pulmonar.

           - Broncoscòpia. 

·         Procediments  terapèutics en Pneumologia.

           - Teràpia inhalada.

           - Oxigeno teràpia.

           - Ventilació No Invasiva.

           - Rehabilitació respiratòria

 

Tema 3: Malaltia Pulmonar  Obstructiva Crònica:EPOC: 

·         Concepte.

·         Història natural.

·         Fisiopatologia. Clínica.

·         Diagnòstic.

              ·         Tractament.

              .        Aguditzacions d’EPOC.

 

Tema 4: Asma bronquial::

·         Concepte.

·         Epidemiologia.

·         Clínica.

·         Diagnòstic.

·         Tractament.

.          Aguditzcions d'asma

.          Asma ocupacional

 

Tema 5: Trastorns respiratoris durant el somni: Fisiologia del somni. Sindrome d'Apnea Obstructiva del Somni (SAOS). Sindrome d'Apnea Central del Somni (SACS). Somni i MPOC

Tema 6: Infeccions Respiratòries:

 • Infeccions respiratòries de les vies aèrias altas
 • Estudis microbiològics en Pneumologia i la seua interpretació.
 • Infeccions respiratòries de la via aèria superior (IRVAS).
 • Pneumònies:
  • Pneumònia Adquirida en la Comunitat (NAC)
  • Pneumònia  Nosocomial (NN).
 • Infeccions pulmonars enImmune deprimits 
 • Abscés de pulmó.

Tema 7:Tuberculosi:  Infecció tuberculosa latent. Etiopatogènia de la Tuberculosi. Clinica. Diagnòstica. Tractament.

Tema 8:Bronquièctasi. Clinica. Diagnòstica. Tractament.   Fibrosi quística. Clinica. Diagnòstica. Tractament.

Tema 9: Malalties intersticials 

 • Pneumònies  intersticials  idiopàtiques. 
 • Histiocitosis X.
 • Sarcoïdosis.
 • Linfangioleïomiomatòsi.
 • Proteïnosis alveolar.
 • Malalties per fàrmacs i radioteràpia.
 • Pneumonitis per hipersensibilitat. 
 • Eosinofílies pulmonars. 
 • Malalties produïdes per inhalació de pólvores inorgàniques i inorgànics. Afectació pulmonar de les malalties col·lagen.

 

Tema 10: Patologia de la circulació pulmonar: 

 • Record Anatòmic de la circulació pulmonar.
 • Hipertensió pulmonar.
 • Tromba embolisme pulmonar.

 

Tema 11: Neoplàsies pulmonars

 • Tumors malignes.
 • Nòdul pulmonar solitari. 
 • Tumors benignes.

 

Tema 12: Malalties de la pleura.

 • Fisiologia de la pleura
 • Embassament pleural. 
 • Neoplàsies pleurals.

Tema 13: Patologies de la caixa toràcica: Accesos a cavidad torácica: Toracoscopia, Biopsias, Cierres, Complicaciones.Tumores benignos. Neumotórax. Malformaciones.Síndrome de Tietze. Hernias diafragmáticas.  Traumatismos  torácicos. Hemotórax. Fracturas costales.Volet costal.

Tema 14. Patologia del mediastí

· Síndromes mediastínics 

. Tumors mediastínics

· Mediastinitis

Tema 15. Farmacologia clínica de les malalties respiratòries i otorinolaringològiques. Farmacoteràpia i selecció de fàrmacs. Ús en situacions especials. (Aquest tema serà impartit per l'àrea de Farmacologia)

Tema 16.  TABAQUISME: Components del tabac. Efectes nocius del tabac. Diagnòstic de Tabaquisme. Tractament