MD1732 - Malalties Respiratòries i Otorinolaringologia

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

TREBALL PRESENCIAL

Sessions teòriques: Classes Magistrals impartides pel professor: Seran el mitjà principal de transmissió de continguts de caràcter teòric cap als alumnes, fonament de la seua informació en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Englobarà els trenta-sis (36) temes de l'assignatura. 


Sessions pràctiques: Les pràctiques permetran a l'alumne l'aprenentatge de competències tant en un nivell assistencial, com en aspectes ètics i de relació humana, tant amb els companys com amb els pacients i els seus familiars.

Seminaris: en els seminaris s'aprofundirà sobre aspectes teòric-pràctics de l'assignatura que no s'hagen pogut introduir en els apartats anteriors. Els seminaris que es van a impartir són un total de 5 seminaris:

1. Salut Pública: Efectes sobre la salut respiratòria dels contaminants ambientals

2. Anatomia Patològica. Patologia pulmonar no neoplàsica: EPOC, Pneumopatíes intersticials. Pneumònies

3. Anatomia Patològica: Neoplàsies pulmonars

4. Farmacologia

5. Radiologia: La Medicina Nuclear en l'aparell respiratori i àrea otorinolaringològica.

Tutories: En les tutories s'inclouran fonamentalment casos clínics que serviran per a afermar els conceptes tractats prèviament, la resolució de dubtes, així com per a l'entrenament en proves d'avaluació. Les tutories seran, en principi, un total de 8 tutories:


1. Radiologia:

- Anatomia radiològica toràcica i patrons radiològics en patologia toràcica.( 1h )

- Anatomia radiològica de l'àrea otorinolaringològica i troballes radiològics en les principals patologies.( 1h )

2. Radiologia

3. Pneumologia

4. Otorinolaringologia.

Repàs de l'assignatura orientada a l'examen.

Orientació i entrenament referent a les preguntes MIR.TREBALL NO PRESENCIAL

Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.


En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés evaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.