MD1732 - Malalties Respiratòries i Otorinolaringologia

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

  • 30% observació i execució de tasques i pràctiques.
A) 10% Avaluació clínica mitjançant casos clínics en l'examen final que és escrit.
B) 10% Nota del tutor de pràctiques i **portfolio. Nota mínima 5/10
  • 10% resolució d'exercicis i problemes: seminaris avaluats en l'examen final que és escrit.
  • 60% examen escrit.
Hi haurà una única prova escrita final que constitueix el 80% de la nota final de l'assignatura.l a qual haurà d'aprovar-se amb una nota final de 5 sobre 10. S'establirà una nota mínima de 4 punts en cada part (Otorrinolaringologia o Pneumologia) perquè es puga fer mitjana i superar l'assignatura.
Format de la prova escrita

Modalitat d'examen: Tipus test.

Nº preguntes: 80

40 preguntes Pneumologia:  30 teoria+ 5 casos clínics + 5 seminaris

40 preguntes Otorinolaringologia: 30 teoria+ 5 casos clínics + 5 seminaris

Opcions: 5

Penalització: 4 preguntes malament resten una ben (-0.25 per cada pregunta mal).

L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. 

L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (resolució d'exercicis) és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat en la primera convocatòria

Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedeixi a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a la prova escrita, la qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguin superades es guardaran per a la següent convocatòria.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del verifica.