MD1732 - Malalties Respiratòries i Otorinolaringologia

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

60 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER01 - Mostrar actituds professionals adequades.

AER10 - Professionalisme. Mostrar els principis del respecte cap als altres, l'empatia, la compassió, l’honestedat, la integritat, l'altruisme, la confidencialitat i l’excel·lència professional. Han d’estar preparats per a defensar els seus valors professionals en la societat actual.

CB15 - Farmacologia.

CB17 - Terapèutiques complementàries

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP01 - Principis generals de la investigació del pacient.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP03 - Diagnòstic per la imatge.

EP04 - Investigació clínica.

HC01 - Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l’edat del pacient, al sexe, a l’estat mental i físic, d’una manera completa i sistemàtica..

HC03 - Valoració de l’estat general.

HC04 - Pell i mucoses.

HC05 - Cap i coll.

HC06 - Aparell respiratori. Reconéixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l’aparell respiratori.

HC15 - Interpretar els resultats de l’anamnesi, de l’examen físic i de les exploracions complementàries.

HC17 - Establiment d’un pla d’actuació. Capacitat d’establir un pla d’actuació considerant les necessitats del pacient i de l’entorn familiar i social, que implique tots els membres de l’equip de salut.

HC18 - Registre de les troballes.

PP02 - Sistema respiratori.

PP03 - Otorinolaringologia.

PP06 - Radiologia.

PP07 - Cirurgia general i primeres cures.

RJC01 - Raonament clínic.

RJC02 - Medicina basada en l’evidència (MBE)

RJC03 - Judici crític i capacitat per a fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions.

RJC05 - Ser capaç de prioritzar.

TP01 - Principis generals per al tractament del pacient.

TP02 - Fàrmacs.

HC16 – Portar a terme una orientació diagnòstica. Ser capaç: - D’analitzar tota la informació disponible. - De definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

Resultats d'aprenentatge

RJC05 – Ser capaç de prioritzar. Ha de: conèixer perfectament la diferència entre el concepte d’important i el d’urgent; aprendre a desenvolupar l’activitat assistencial tenint en compte la importància i la urgència, tant del procés que afecta el malalt com de tots els factors que l’envolten (personals, familiars, socials, ètics); saber prioritzar compaginant la utilització de guies i protocols amb els coneixements adquirits per l’experiència i la iniciativa pròpia; aprendre a saber utilitzar el temps propi per a traure el màxim profit a qualsevol activitat (assistencial, científica).

RJC03 – Judici crític i capacitat de fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions. Ser capaç de: reconèixer un cert grau d’incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat; reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant; reconèixer i acceptar les pròpies limitacions; fer front a la incertesa mitjançant la utilització de les fonts de coneixement a l’abast, l’ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió; escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars; admetre opinions d’altres col·legues, contràries a l’opinió pròpia; ser receptiu als canvis en la presa de decisions; assumir els errors en la presa de decisions, quan aquests es produeixen després d’un raonament clínic adequat i d’haver analitzat tota la informació a l’abast.

RJC02 – Medicina basada en l’evidència (MBE). Ser capaç de: justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible; conèixer les fonts de l'evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d'aconseguir-les i com mantenir-les actualitzades; trobar l'equilibri entre l'evidència científica i l'experiència clínica; conèixer la metodologia científica per a obtenir una medicina basada en l'evidència, conèixer l'abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE; saber els avantatges de l'aplicació de protocols consensuats segons la MBE.

RJC01 – Raonament clínic. Ser capaç de: recollir i interpretar tota la informació obtinguda per l’anamnesi, l’exploració física i les exploracions complementaries; valorar la rellevància de cada símptoma i signe en la malaltia actual; conèixer les limitacions de les exploracions complementàries i la interpretació quan el resultat obtingut no es correspon amb les dades clíniques; conjurar tots els signes i símptomes en un o en diverses síndromes i confeccionar un diagnòstic diferencial raonat i en funció del pacient atès; identificar la problemàtica del pacient i saber prioritzar els problemes, segons la gravetat i la urgència; reconèier les limitacions pròpies (desconeixement, falta d’experiència) amb la finalitat de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues.

DP02 – Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

TP02 - Fàrmacs.

TP01 - Principis generals per al tractament del pacient.

PP09 - Col·locació de vies i administració de medicació.

PP07 - Cirurgia general i primeres cures.

PP06 - Radiologia.

PP03 - Otorinolaringologia.

PP02 - Sistema respiratori.

HC18 - Registre de les troballes.

HC17 - Establiment d'un pla d'actuació.

HC16 - Fer una orientació diagnòstica.

HC15 - Interpretar els resultats de l'anamnesi, de l'examen físic i de les exploracions complementàries.

HC06 - Aparell respiratori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell respiratori.

HC05 - Cap i coll.

HC04 - Pell i mucoses.

HC03 - Valoració de l'estat general.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l'edat del pacient, al sexe, a l'estat mental i físic, d'una manera completa i sistemàtica.

HC01 - Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars.

EP04 - Investigació clínica.

EP03 - Diagnòstic per la imatge.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP01 - Principis generals de la investigació del pacient.

CB17 - Terapèutiques complementàries

CB15 - Farmacologia.