MD1731 - Toxicologia i Medicina Legal

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme obtenint la suma de les valoracions parcials dels següents apartats:

A) AVALUACIÓ CONTÍNUA (30% de la nota final)

A.1. Resolució d'exercicis i problemes (20%). Avaluats mitjançant un treball a presentar per l'alumne. Nota mínima (5/10)

  A.2. Observació i execució de tasques i pràctiques (10%). són preguntes o tasques de seminaris i pràctiques i/o assistències als mateixos (nota mínima: 5/10). El 50% de la nota de este apartat correspondrà a la assistència als seminaris i problemes y l´altre 50% s´obtindrà de preguntes sobre seminaris i problemes que es formularan al final de l´examen escrit. 

B) EXAMEN ESCRIT (70% de la nota final)

        B.1. Examen escrit (70%): nota mínima (5/10)

L'examen escrit constarà de 50 preguntes tipus test i un problema o cas pràctic sobre el qual es formularan 5 preguntes tipus test. La prova tipus test consistirà en 50 preguntes amb 4 possibles respostes i només una d'elles vàlida. Cada pregunta correcta valdrà 1 punt, descomptant-se 0,25 per cada resposta incorrecta. El problema o cas pràctic serà avaluat mitjançant 5 preguntes tipus test, puntuant 0,2 cada resposta correcta, sense restar puntuació si la resposta emesa és incorrecta o es deixa en blanc. Els seminaris i pràctiques també se evaluaran, mitjançant preguntes test, que s´inclouran al final de l´examen escrit i valdran 0,5 punts, i es puntuaran de la mateixa manera que les preguntes tipus test (resposta correcta 1 punt, errónia descontarà 0,25 i en blanc no puntuarà) i els 0,5 punts que queda s´obtindrà de la assistència als semanaris i práctiques (un total de 10).  

Per tant la prova final (examen escrit) aporta 7 punts a la nota final: 6 punts les preguntes tipus test i 1 punt el problema o cas pràctic. Per a superar la assignatura cal obtindre almenys 3 punts en el test (50%) i 0,4 punts en el problema o cas pràctic, per a sumar les puntuacions obtingudes en l'Apartat A. 

Per a superar la assignatura cal obtindre obtener al menys 3 punts en el test (50%) i 0,4 punts en el problema o cas práctico, per a sumar les puntuacions obtingudes en l´Apartat A. 

La assistència a les sessions de seminaris i problemes es de carácter obligatoriPer a superar la assignatura únicament es podrá faltar a un seminari i a una pràctica.

La nota mínima per a aprovar la assignatura es un 5.

2ª CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

A) Examen escrit (70% nota final).

L'assistència a les sessions de seminaris i problemes és de caràcter obligatori i no es pot recuperar. si no s´asistit amb anterioritat, es a dir durant el curs. Per a superar l assignatura únicament es podrá faltar a un seminari i a una pràctica. 

Tant la "resolució d'exercicis i problemes" com l'"observació i execució de tasques i pràctiques" són activitats no recuperables en segona convocatòria. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació suposarà no aprovar l'assignatura.

Es considera com presentat l'alumne que, matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit.

En el cas que algun estudiant no supere alguna convocatòria únicament es guardarà la nota de l'apartat A, en cas d'haver superat aquesta avaluació.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del verifica.