MD1731 - Toxicologia i Medicina Legal

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

44 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER03 - Responsabilitats legals.

AER08 - Medicina legal. Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica.

AER09 - Documents medicolegals. Redactar correctament receptes mèdiques adaptades a la situació de cada pacient.

AER11 - Medicina forense. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòstic post mortem. Fonaments de criminologia mèdica..

AER12 - Valoració del dany. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental.

CB12 - Causes exògenes.

DP01 - Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP07 - Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

EP09 - Anàlisis clíniques. Saber com s’ha d’obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi per mitjà dels diferents procediments diagnòstics.

FSS02 - Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

HC15 - Interpretar els resultats de l’anamnesi, de l’examen físic i de les exploracions complementàries.

HC17 - Establiment d’un pla d’actuació. Capacitat d’establir un pla d’actuació considerant les necessitats del pacient i de l’entorn familiar i social, que implique tots els membres de l’equip de salut.

HC27 - Intoxicacions. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions.

TP11 - Tractament precoç. Ser capaç de realitzar cures i tractaments en situacions agudes.

HC16 – Portar a terme una orientació diagnòstica. Ser capaç: - D’analitzar tota la informació disponible. - De definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

Resultats d'aprenentatge

FSS02 – Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

EP07 – Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d’imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

DP02 – Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

DP01 – Capacitat d’autocrítica i d’autoavaluació. Ser capaç de: comportar-se d’una forma reflexiva i responsable, constructivament crític; actuar valorant la pròpia competència i les pròpies capacitats.

AER03 – Responsabilitats legals. Ser capaç d’assumir les responsabilitats legals, particularment en: la mort; la prescripció de fàrmacs; els abusos físics i psíquics; la declaració sobre la mala praxi d’altres professionals; el respecte dels drets humans.

TP11 - Tractament precoç. Ser capaç de realitzar cures i tractaments en situacions agudes.

HC27 - Intoxicacions. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions.

HC17 - Establiment d'un pla d'actuació.

HC16 - Fer una orientació diagnòstica.

HC15 - Interpretar els resultats de l'anamnesi, de l'examen físic i de les exploracions complementàries.

EP09 - Anàlisis clíniques. Saber com obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi mitjançant els diferents procediments diagnòstics.

EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

CB12 - Causes exògenes.

CB10 - Les alteracions de l'estructura i de la funció de l'organisme.

CB07 - L'estructura i la funció de l'organisme humà en estat de salut i de cada òrgan i aparell.

AER12 - Valoració del dany. Saber reconèixer , diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental.

AER11 - Medicina forense. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòsticpostmortem. Fonaments de criminologia mèdica.

AER09 - Documents medicolegals. Redactar correctament receptes mèdiques adaptades a la situació de cada pacient.

AER08 - Medicina legal. Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica.