MD1728 - Fonaments Físics de les Tecnologies Mèdiques Actuals

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

CLASSES DE TEORIA: 
El professorat presentarà els coneixements teòrics de l'assignatura de forma estructurada, amb la finalitat de transmetre i ajudar a assimilar la informació necessària per a un aprenentatge efectiu d'idees, conceptes i habilitats. L'exposició emprarà com suporte la pissarra, presentacions interactives, petites demostracions pràctiques d'aula, simulacions, demostracions de problemes, etc. Aquestes sessions poden incloure qüestions i problemes per a resoldre per l'estudiantat en l'aula. 

SEMINARIS:

Els alumnes i les alumnes, en grups reduïts, aplicaran els continguts de l'assignatura a la resolució de problemes. Amb la col·laboració del professorat, es prepararan i resoldran en l'aula exercicis, qüestions i problemes escollits. A més, es realitzaran petits experiments i s'utilitzaran en els casos possibles eines informàtiques.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI: 
Els alumnes i les alumnes, dividits en diversos grups, assistiran sessions de realització d'experiments en el laboratori de física, seguint un guió establit. Amb les mesures experimentals i els càlculs necessaris s'arribarà a una sèrie de conclusions sobre els fenòmens físics tractats. 

TUTORIES: 
Es recaptarà informació sobre el treball autònom dels alumnes i les alumnes. Es resoldran els dubtes que aquests i aquestes puguen tenir al llarg de l'assignatura. Podran ser tant individuals com en grups reduïts.

TREBALL PERSONAL: 

L'alumnat, en hores no presencials, prepararà l'assignatura mitjançant l'estudi dels manuals de referència, la resolució de forma individual o en grup de qüestions i problemes, l'elaboració d'informes, etc.

AVALUACIÓ: 
Tal com es descriu en l'apartat de la guia dedicat a l'avaluació, s'avaluaran les memòries i informes de pràctiques, els treballs acadèmics relacionats amb els seminaris, i probes escrites de tipus test realitzades de forma continua al llarg de l'assignatura.