MD1728 - Fonaments Físics de les Tecnologies Mèdiques Actuals

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA.

Per a aprovar l'assignatura s'exigirà una qualificació mínima de 5 sobre 10. 

L'assistència a pràctiques i seminaris és obligatòria. Hi ha un límit de faltes d'un 20% de les activitats obligatòries per a poder aprovar la matèria. 

Les activitats d'avaluació contínua es consideren no recuperables. 

Condicions de superació de l'assignatura en la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis: superació d'una prova escrita (nota major o igual a 5 sobre 10). Aquesta prova dona opció al 100% de la nota de la convocatòria.

En última instància, prevaldran els criteris d'avaluació establits i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació establits en l'apartat avaluació del verifica.