MD1728 - Fonaments Físics de les Tecnologies Mèdiques Actuals

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB03 - Biofísica.

DP02 - Aprenentatge autònom.

SP02 - Habilitat per a establir, basant-se en la millor evidència disponible, estratègies individualitzades que reduïsquen els riscos en els pacients. Habilitat per a avaluar la qualitat assistencial.

Resultats d'aprenentatge

Protecció radiològica. Ser capaç d’aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb les radiacions ionitzants.

Biofísica.- conèixer els fenòmens i mecanismes físics a nivell molecular, cel·lular i orgànic dels estats de salut i malaltia.- conèixer i aplicar els conceptes, mètodes i tècniques de la biofísica en l’estudi de les funcions de l’organisme humà.- conèixer les bases físiques de les tècniques de diagnosi i teràpia.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.