MD1727 - Investigació de Resultats en Salut i Farmacoeconomia

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC 1.- INVESTIGACIÓ DE RESULTATS EN SALUT (IRS) 

1. Introducció, antecedents, desenvolupament i característiques generals de la  IRS.

a. Quan i on mereix la pena realitzar la  IRS?

b. És diferent la sistemàtica de treball de la  IRS?

c. Variables de resultat en els estudis de  IRS

2. Tipus d'estudi i validesa de la  IRS.

a. Estudis experimentals  vs estudis observacionals.

b. Estudis observacionals i Medicina basada en l'evidència.

c. Validesa dels estudis: validesa interna  vs validesa externa.

d. Estudis  naturalístics.

3. La qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS).

a. Concepte i definicions de  QVRS.

b. Per què mesurar la  QVRS?

c. Tipus de mesures de  QVRS.

d. Criteris  psicomètrics de qualitat: validesa, fiabilitat, sensibilitat als canvis, mínima diferència clínicament important.

i. Interpretació dels resultats dels estudis deQVRS.

4. La mesura de la satisfacció amb el tractament.

a. Importància, interpretació i tipus de mesures.

b. Instruments actualment disponibles.

5. Adherència i persistència terapèutica.

a. Definició, interpretació i importància.

b. Mesures efectives per a millorar l'adherència i persistència terapèutica.

6. Les preferències dels pacients.

a. La incorporació de les preferències dels pacients en la presa de decisions.

b. Instruments per a valorar les preferències dels pacients: la loteria estàndard i l'equivalència temporal.

c. Qüestionaris per a valorar les preferències dels pacients.BLOC 2.- AVALUACIÓ ECONÒMICA DE TECNOLOGIES SANITÀRIES

1. L'avaluació econòmica en Medicina.

1.1. Justificació de l'Avaluació econòmica en el sector salut.

1.2. Principals conceptes d'avaluació econòmica.

1.3. El cost d'oportunitat.

2. Fonaments de l'avaluació econòmica de Tecnologies Sanitàries.

2.1. Nocions del mercat de la salut.

2.2. Assignació de recursos i decisions individuals.

2.3. Preferències i assignació de recursos.

2.4. L'ètica mèdica enfront de l'avaluació econòmica en sanitat.

3. Tipus d'anàlisi en l'avaluació de Tecnologies Sanitàries.

3.1. L'anàlisi cost benefici (ACB).

3.2. L'anàlisi cost efectivitat (ACE).

3.3. L'anàlisi cost utilitat (ACU).

3.4. L'anàlisi de minimització de costos.

4. Els costos en la  EETS, tipus i mesurament.

4.1. Identificació dels costos.

4.2. Quantificació dels recursos.

4.3. Valoració dels costos.

4.4.Costos totals, mitjans i marginals.

5. Mesura dels efectes de les teràpies comparades.

5.1. Beneficis sanitaris.

5.2. Beneficis no sanitaris.

6. La importància del temps i el descompte en la  EETS.

6.1. El concepte de preferència temporal.

6.2. El descompte en l'avaluació econòmica.

7. Tractament de la incertesa en l'avaluació econòmica de tecnologies sanitàries (EETS).

7.1. Fonts d'incertesa en la  EETS.

7.2. Com incorporem la incertesa en la  EETS?

7.2.1. Anàlisis qualitatives: L'anàlisi de sensibilitat.

7.2.2. Anàlisis quantitatives: L'anàlisi estadística de la incertesa.

8. Criteris de decisió en l'avaluació econòmica de Tecnologies sanitàries.

8.1. Criteris de decisió en una anàlisi cost-benefici (ACB)

8.2. Criteris de decisió en una anàlisi cost-efectivitat (ACE)

8.2.1. El ràtio cost efectivitat incremental (RCEI) i el pla cost-efectivitat.

8.2.2. El  ACE i les llistes d'eficiència.

8.2.3. El llindar de decisió.

9. Justificació de l'ús de models en la  EETS.

2.1. Anàlisi de decisions.

2.2. Models de  Markov.

2.2.1. Característiques dels models de  Markov.

2.2.1. Mètodes de resolució dels models de  Markov.

2.3. Tipus de models segons la seua naturalesa.

        i. Models  determinístics.

        ii. Models estocàstics.

10. Interpretació dels resultats d'un model.

10.1. El Pla cost-efectivitat.

10.2. La corba d'acceptabilitat a pagar.