MD1727 - Investigació de Resultats en Salut i Farmacoeconomia

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

- Classes teòriques: Es realitzen amb tots els alumnes matriculats i tenen com a finalitat oferir el contingut teòric de la matèria. Els continguts teòrics de les classes s'han d'ajustar a aquells aspectes del coneixement que han de ser útils per a la formació dels metges.

La docència de teoria en cada sessió s'oferirà, en dies alterns, només a dos dels quatre subgrups (els demés estudiants podrán seguir la clase online per streaming).


- Seminaris: Es realitzen en grups reduïts. Tenen com a finalitat que els alumnes apliquen els conceptes teòrics en la resolució i que aprofundisquen en aquells aspectes més rellevants i complexos.

- Activitats virtuals: Són activitats realitzades de forma individual o en grup a través de la plataforma informàtica Aula virtual. A través d'aquesta plataforma els estudiants realitzen diferents activitats en grup o individuals vinculades a la resolució de problemes i aplicant mètodes de treball en equip (aprenentatge col·laboratiu) per a la resolució de problemes.

- Activitats aula informàtica: Es realitzen en grups reduïts. La finalitat és que els estudiants realitzen algunes activitats pràctiques amb programes informàtics de simulació i apliquen aspectes dels seus coneixements teòrics.

- Tutories: Individuals o en grups reduïts amb la finalitat d'orientar i planificar de forma més personalitzada el treball autònom dels alumnes.