MD1727 - Investigació de Resultats en Salut i Farmacoeconomia

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Presentacions orals i pòsters

0%

Criteris de superació

Proves

Competències

Ponderació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

CB06, CB18. CB19,FSS01,FSS03, FSS05, INV01, INV02, RJC02, RJC06

30%

Elaboració de treballs acadèmics

CB06, CB18, CB19, CI06, DP02, DP05, FSS03, FSS04, FSS05, INV01, INV02, RJC01, RJC02, RJC03, RJC04, RJC05, RJC06

30%

Presentacions orals

 CI06, DP01, DP05, RJC04, RJC06

20%

Resolució de exercicis i problemes

CB06, CB18, CB19, CI06, DP01, INV01, INV02, RJC02, RJC03, RJC05, RJC06

20%

 

Total

100%

PER A SUPERAR L'ASSIGNATURA HAN D'OBTENIR ALMENYS UN 50% DE LA NOTA DE CADA APARTAT

L´assistència a pràctiques i seminaris és obligatori. A més, hi ha un límit de faltes, del 20% de les activitats obligatòries, per poder aprovar la matèria.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del verifica