MD1727 - Investigació de Resultats en Salut i Farmacoeconomia

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB06 - Bioestadística.

CB18 - Epidemiologia i salut pública.

CB19 - Economia de la salut, gestió i planificació sanitària.

CI06 - Habilitats informàtiques i accés a bases de dades.

DP01 - Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació.

DP02 - Aprenentatge autònom.

DP05 - Motivació.

FSS01 - Sistemes de salut.

FSS03 - El metge com a investigador.

FSS04 - El metge com a docent.

FSS05 - El metge com a gestor. Ser conscient de la necessitat d’aconseguir la màxima eficàcia en la seua actuació professional amb el mínim cost econòmic i social.

INV01 - Metodologia científica i d’investigació.

INV02 - Aprenentatge de la metodologia estadística i la seua aplicació.

RJC01 - Raonament clínic.

RJC02 - Medicina basada en l’evidència (MBE)

RJC03 - Judici crític i capacitat per a fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions.

RJC04 - Creativitat i enginy.

RJC05 - Ser capaç de prioritzar.

RJC06 - Lectura crítica. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Comprendre i interpretar críticament textos científics.

Resultats d'aprenentatge

Sistemes de salut. Conèixer: - La visió i les demandes de la societat. - El paper dels diversos nivells d'assistència sanitària. - Els serveis sociosanitaris i pal·liatius d'atenció en la població. - El paper de les diverses professions sanitàries. - L'estructura del sistema sanitari a la Comunitat Valenciana i a Espanya. - El paper de la medicina privada en el sistema sanitari. - La legislació corresponent.

Ser capaç de prioritzar. Ha de: - Conèixer perfectament la diferència entre el concepte d'important i el d'urgent. - Aprendre a desenvolupar l'activitat assistencial tenint en compte la importància i la urgència, tant del procés que afecta el malalt com de tots els factors que l'envolten (personals, familiars, socials, ètics). - Saber prioritzar, compaginant la utilització de guies i protocols amb els coneixements adquirits per l'experiència i la iniciativa pròpia. - Aprendre a saber utilitzar el temps propi per traure el màxim profit a qualsevol activitat (assistencial, científica).

Raonament clínic. Ser capaç de: - Recollir i interpretar tota la informació obtinguda per l'anamnesi, l'exploració física i les exploracions complementàries. - Valorar la rellevància de cada símptoma i signe en la malaltia actual. - Conèixer les limitacions de les exploracions complementàries i la interpretació quan el resultat obtingut no s'avé amb les dades clíniques. - Conjurar tots els signes i símptomes en un o en diverses síndromes i confeccionar una diagnosi diferencial raonada i en funció del pacient atès. - Identificar la problemàtica del pacient i saber prioritzar els problemes, segons la gravetat i la urgència. - Reconèixer les limitacions pròpies (desconeixement, falta d'experiència) a fi de sol·licitar la col·laboració d'altres col·legues.

Motivació. Ser capaç de mantenir un alt nivell de motivació tot i les dificultats.

Metodologia científica i d'investigació. Ser capaç de: - Reconèixer la necessitat de la investigació per a la progressió del coneixement. - Conèixer la relació entre investigació bàsica i investigació clínica. - Conèixer la necessitat la col·laboració entre les dues investigacions en equips multidisciplinaris. Conèixer: - La metodologia científica. - Els procediments bàsics d'un laboratori d'investigació. - Com desenvolupar un projecte d'investigació. - Les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes d'investigació. - La construcció d'una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals. - Com fer una anàlisi crítica de la significació estadística i com reconèixer la seua relació amb la significació clínica. - Com redactar un model d'article científic.

Medicina basada en l'evidència (MBE) Ser capaç de: - Justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible. - Conèixer les fonts de l'evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d'aconseguir-les i com mantenir-les actualitzades. - Trobar l'equilibri entre l'evidència científica i l'experiència clínica. - Conèixer la metodologia científica per obtenir una medicina basada en l'evidència. - Conèixer l'abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE. - Saber els avantatges de l'aplicació de protocols consensuats segons la MBE.

Lectura crítica. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Comprendre i interpretar críticament textos científics.

Judici crític i capacitat per fer front a la incertesa i l'error en la presa de decisions. Ser capaç de: - Reconèixer un cert grau d'incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat. - Reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant. - Reconèixer i acceptar les pròpies limitacions. - Fer front a la incertesa mitjançant la utilització de les fonts de coneixement a l'abast, l'ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió. - Escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars. - Admetre opinions d'altres col·legues, contràries a l'opinió pròpia. - Ser receptiu als canvis en la presa de decisions. - Assumir els errors en la presa de decisions, quan aquests es produeixen després d'un raonament clínic adequat i d'haver analitzat tota la informació a l'abast.

Habilitats informàtiques i accés a base de dades. Ser capaç de: - Manejar amb autonomia un ordinador personal. Valorar la informació i el seu ús. - Manejar, a nivell d'usuari, els diferents paquets informàtics i estadístics. - Accedir en el món del coneixement biomèdic amb la utilització dels referents de prestigi reconegut. - Utilitzar diferents sistemes per accedir a bases de dades informatitzades per a aplicar-les periòdicament. Conèixer i manejar els procediments de documentació clínica.

Epidemiologia i salut pública. Ser capaç de: - Tenir els fonaments científics i les bases operatives de la metodologia epidemiològica aplicada a les necessitats professionals del metge general. - Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes assistencials i d'investigació, propis de la medicina preventiva actual. - Tenir una visió sanitària cap a les prioritats de la població en matèria de salut pública.

El metge com a investigador. Ser conscient: - De la necessitat comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional. - De la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional. - De les oportunitats existents per col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

El metge com a gestor. Ser conscient de la necessitat d'aconseguir la màxima eficàcia en la seua actuació professional, amb el mínim cost econòmic i social.

El metge com a docent. Ser conscient de: - La necessitat de ser docent i d'ensenyar altres alhora que es fa assistència. - La necessitat formar-se contínuament al llarg de la seua vida professional. - La responsabilitat com a educador de la societat.

Economia de la salut, gestió i planificació sanitària. Ser capaç de: - Conèixer la planificació i l'administració sanitàries. - Conèixer la gestió sanitària. - Tenir capacitat per analitzar les implicacions organitzatives, econòmiques i socials que comporten les actuacions mèdiques. - Conèixer el cost aproximat de les activitats diagnòstiques i terapèutiques.

Creativitat i enginy. Ser conscient de: - Inculcar els avantatges de la creativitat, l'enginy i la iniciativa en l'àmbit de la medicina. - Aplicar la creativitat i l'enginy en la utilització de la instrumentalització en els pacients i en el desenvolupament de la metodologia científica. - La necessitat d'enfortir l'autoconfiança (sempre amb esperit crític) per tal de transmetre seguretat als pacients.

Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació. Ser capaç de: - Comportar-se d'una manera reflexiva i responsable, constructivament crítica. - Actuar tenint en compte la pròpia competència i les pròpies capacitats.

Bioestadística - Conèixer els elements bàsics i indispensables per a utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferencials aplicats a les ciències biomèdiques.

Aprenentatge de la metodologia estadística i la seua aplicació Ser capaç de: - Aplicar l'estadística en la investigació clínica. - Descriure els caràcters quantitatius i qualitatius. - Dissenyar estudis, establir la grandària de la mostra i criteris d'inclusió i d'exclusió, comparar mesures, fer proves de significació, lleis de probabilitat, corbes de supervivència, relació entre variables quantitatives i qualitatives, mesures de risc, models de regressió, mesura dels canvis, proves diagnòstiques. - Fer metaanàlisis. - Conèixer i utilitzar paquets estadístics mitjançant programes informàtics. - Conèixer la limitació de les proves estadístiques. - Reconèixer la qualitat de la informació clínica: diferència entre significativament estadísticament i clínicament rellevant.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom amb la utilització de les estratègies i recursos més adequats.