MD1724 - Patologia General

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

GENERAL

1.- Patologia General. Introducció, concepte i estructura. Les Causes de les malalties: etiologia. 

2.- Història clínica i exploració física. Exploració general. 

3.- Els agents vius com a causa de malaltia. La síndrome febril.

4.- Els agents químics com a causa de malaltia.

5.- La calor i el fred com a agents etiològics. 

6.- Els agents mecànics. Les radiacions i electricitat com a causes de malaltia.

7.- Resposta de l'organisme a les agressions: Síndrome d'afectació general i resposta general sistèmica.

8.- Neoplàsies. Oncogènesis.

9.- L'Envelliment.


RESPIRATORI

10.- Semiologia respiratòria. Exploració i exploració funcional de l'aparell respiratori. Símptomes, inspecció, palpació i auscultació.

11.- Insuficiència respiratòria: Fisiopatologia i clínica. Hipòxia, Cianosis, Hipercàpnia. 

12.- Grans síndromes en patologia respiratòria I: Obstructives, restrictius. 

13.- Grans síndromes en patologia respiratòria II: Obstructives, restrictius. 

14.- Patologia pleural i mediastínica. 


CARDIOVASCULAR

15.- Semiologia cardio-vascular. Símptomes, inspecció, palpació, auscultació i polsos. 

16.- Insuficiència cardíaca.

17.-Valvulopaties. 

18.- Fisiopatologia de la circulació coronària. Cardiopatia isquèmica. 

19.- Malalties de les artèries: Hipertensió arterial. Arteriosclerosi. 

20.- Insuficiència circulatòria. Xoc i síncope. 

 

DIGESTIU

21.- Semiologia de l'aparell digestiu. Patologia general de l'esòfag i de l'estómac. Alteracions de la secreció i de la motilitat gàstrica.

22.- Patologia de l'intestí: Síndrome de malabsorció, íleus. 

23.- Diarrea i restrenyiment. 

24.- Síndrome ictèric.Colostasis.

25.- Insuficiència hepàtica i hipertensió portal, ascites i encefalopatia porte-sistèmica. 

 

RENAL

26.- Exploració renal. Patologia qualitativa i quantitativa de l'orina.

27.- Síndromes glomerulars i tubulars renals. 

28.- Síndromes  intersticials i vasculars renals. 

29.- Insuficiència renal aguda i insuficiència renal crònica. 

30.- Fisiopatologia de la via urinària.


ENDOCRÍ-NUTRICIÓ

31.- Malalties de la hipòfisi i de l'hipotàlem. 

32.- Malalties de les càpsules suprarenals. 

33.- Malalties de la glàndula tiroide. 

34.- Les paratiroide i el metabolisme del calci.

35.- Malalties endocrines de les gònades i patologia de diferenciació del sexe.

36.- Alteracions del metabolisme energètic: Desnutrició i obesitat. Alteracions del metabolisme de les proteïnes. 

37.- Alteració del metabolisme dels hidrats de carboni i del metabolisme dels lípids.

38.- Alteracions del metabolisme hidroelectrolític i de l'equilibri àcid-base. 


SANG

39.- Patologia dels eritròcits. Anèmies i poliglobulias. 

40.- Patologia dels leucòcits, ganglis limfàtics i melsa.

41.- Patologia de les plaquetes,hemostàsia primària i coagulació de la sang.


OSTEOMUSCULAR

42.- Malalties dels ossos i de les parts blanes. 

43.- Malalties de les articulacions i del múscul. 


NERVIÓS

44.- Alteracions de la motilitat voluntària (paràlisi), del to i dels reflexos. 

45.- Alteracions de les sensibilitats. Síndromes medul·lars de les arrels i els nervis. El dolor. 

46.- Síndromesextrapiramidales, alteracions del cerebel i l'equilibri. 

47.- Hipertensió cranial. Síndrome meníngia. 

48.- Accidents vasculars cerebrals. Patologia general de l'escorça i els comes.