MD1724 - Patologia General

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Disseny docent general

D'acord amb la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, des de l'inici del semestre els alumnes disposaran de la programació de l'assignatura, calendari d'activitats docents i relació d'objectius, en format imprés o en l'aula virtual. Els alumnes rebran la instrucció que han de llegir en la bibliografia recomanada la temàtica de cada classe amb anticipació a la seua impartició. Es proporcionaran, a través de l'aula virtual, les presentacions de classe i qualsevol un altre material docent addicional.

La docència de teoria en cada sessió s'oferirà, en dies alterns, només a dos dels quatre subgrups (els demés estudiants podrán seguir la clase online per streaming).


Tutories

Els professors estaran disponibles en les hores i dies indicats al principi del curs per a tutories presencials. Addicionalment l'alumnat disposarà d'accés permanent a consultes a través del fòrum de l'aula virtual, que es pretén que siga el principal mitjà de tutoria. Els professors estaran disponibles on-line per a qualsevol qüestió i/o aclariment en el fòrum de l'assignatura, durant un temps prèviament establit. La resposta a cada missatge de consulta es realitzarà en un màxim de dos dies laborables.


Activitats docents

  • Classes magistrals
  • Tallers d'exploració
  • Seminaris de resolució de casos clínics
  • Pràctiques clíniques hospitalàries
  • Instruccions sobre el maneig de la bibliografia i els continguts d'internet