MD1724 - Patologia General

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Taller d'habilitats i simulació

0%

Resolució de casos

0%

Criteris de superació

Examen principal de temes teòrics

·         Examen escrit dels 48 temes de teoria

·         90 preguntes de tipus test amb:
- possibles respostes cadascuna
- una sola resposta correcta

·         150 minuts de durada

·         Puntuació:
- Encert = 1 punt
- Fallada = - 0,25 punts
- En blanc = 0

·         Aprovat amb 45 punts

Per aprovar lexamen, es considera obligatori respondre al 60% de preguntes de cadascuna de les àrees temàtiques de què consta lassignatura.

Exemple: Àrea temàtica cardiovascular: total preguntes a l'examen 10; només es podrien deixar sense contestar (en blanc) 4. 

Seminaris  de resolució de casos clínics, tallers d'exploració i pràctiques clíniques hospitalàries

·L'Assistència a les Pràctiques i Seminaris és obligatòria i hi ha un límit de faltes, d'un 20 % de les activitats obligatòries, per poder aprovar la matèria


Els Seminaris tenen com a prova pràctica una ECOE de casos clínics el valor de la qual a la nota és un 30 % al que cal sumar un 10 % de les Pràctiques


La nota total surt de sumar el 60% de l'examen tipus test més el 40% dels apartats anteriors. és condició indispensable aprovar l'examen tipus test. La nota de


Pràctiques i ECOE es guarden fins que se superi l'examen tipus Test


  NO ES PODEN RECUPERAR LES PRÀCTIQUES NI L'ECOE, si no es fan queden per a un altre curs


En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professor responsable de l'Assignatura mitjançant l'aula virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del verifica


L'assistència a la teoria no és obligatòria, i es podrà complementar amb exercicis realitzats dins aquestes sessions, segons les necessitats d'aprofundir en algun contingut i la disposició de temps. Aquests exercicis formaran part de l'avaluació total de l'assignatura