MD1724 - Patologia General

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

48 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER01 - Mostrar actituds professionals adequades.

AER10 - Professionalisme. Mostrar els principis del respecte cap als altres, l'empatia, la compassió, l’honestedat, la integritat, l'altruisme, la confidencialitat i l’excel·lència professional. Han d’estar preparats per a defensar els seus valors professionals en la societat actual.

CB13 - Maneres d'emmalaltir.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP01 - Principis generals de la investigació del pacient.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP05 - Tècniques electrofisiològiques. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (electrocardiograma, electroencefalogrames, electromiografia i d'altres).

EP06 - Neuroelectrofisiologia. Saber com realitzar i interpretar un electroencefalograma i una electromiografia.

HC01 - Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l’edat del pacient, al sexe, a l’estat mental i físic, d’una manera completa i sistemàtica..

HC03 - Valoració de l’estat general.

HC04 - Pell i mucoses.

HC05 - Cap i coll.

HC06 - Aparell respiratori. Reconéixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l’aparell respiratori.

HC07 - Aparell cardiocirculatori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies cardiocirculatòries.

HC08 - Sistema digestiu i abdomen. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l’aparell digestiu.

HC10 - Sistema nerviós. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig dels principals patologies del sistema nerviós central i perifèric.

HC15 - Interpretar els resultats de l’anamnesi, de l’examen físic i de les exploracions complementàries.

HC17 - Establiment d’un pla d’actuació. Capacitat d’establir un pla d’actuació considerant les necessitats del pacient i de l’entorn familiar i social, que implique tots els membres de l’equip de salut.

HC18 - Registre de les troballes.

PP01 - Sistema cardiovascular.

PP02 - Sistema respiratori.

PP05 - Laboratori.

RJC01 - Raonament clínic.

HC16 – Portar a terme una orientació diagnòstica. Ser capaç: - D’analitzar tota la informació disponible. - De definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

Resultats d'aprenentatge

Tècniques electrofisiològiques. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (electrocardiograma, electroencefalogrames, electromiografia i altres).

Tractament precoç. Ser capaç de realitzar capellans i tractaments en situacions agudes.

Teràpies alternatives o complementàries.- Conèixer els principis generals de les teràpies alternatives o complementàries.- Saber valorar el possible efecte d’aquestes teràpies quan s’associen als tractaments convencionals (acupuntura, massatge terapèutic, homeopatia, musicoteràpia, medicina naturista, osteopatia, quiropràxia, bioretroalimentació, etc.).

Terapèutica. Conèixer i saber utilitzar els fàrmacs analgèsics, antineoplàsics, antimicrobians i antiinflamatoris.

Socials. Ser capaç de:- Valorar les dades del nivell educatiu, cultural i socioeconòmic del pacient per a adequar les pautes mèdiques.- Valorar el suport familiar en la malaltia i el seu grau d’acord en l’adhesió al tractament.

Sistemes de salut. Conèixer:- La visió i les demandes de la societat.- El paper dels diversos nivells d’assistència sanitària.- Els serveis sociosanitaris i pal·liatius d’atenció en la població.- El paper de les diverses professions sanitàries.- L’estructura del sistema sanitari a la Comunitat Valenciana i a Espanya.- El paper de la medicina privada en el sistema sanitari- La legislació corresponent.

Sistema respiratori. Saber:- Interpretar els trets bàsics d’una espirometria.- Realitzar un Peak-Flow.- Mesurar la saturació d’oxigen.- Utilitzar l’oxigenoteràpia.- Portar a terme un repic (clapping)- Utilitzar inhaladors i aerosols.

Sistema cardiovascular. Saber:- Prendre la pressió arterial.- Fer una oscil·lometria.- Fer i interpretar un electrocardiograma (ECG) normal i anormal.

Ser capaç de:- Aplicar un protocol de cribratge de patologies d’alta prevalença sistemàticament a tots els individus en risc per edat, sexe, fenotip...- desenvolupar les estratègies de control i prevenció de les malalties transmissibles.- desenvolupar les estratègies de prevenció de les malalties cròniques i degeneratives.- Promocionar campanyes de prevenció de riscos tenint en compte les que ja existixen (consum de tabac i drogues, educació sexual sanitària i prevenció d’accidents de trànsit), i sensibilitzar la població sanitària del seu interès i benefici.- Promocionar el bon ús dels medicaments.

Ser capaç de prioritzar. Ha de: - Conèixer perfectament la diferència entre el concepte d’important i el d’urgent.- Aprendre a desenvolupar l’activitat assistencial tenint en compte la importància i la urgència, tant del procés que afecta el malalt com de tots els factors que l’envolten (personals, familiars, socials, ètics).- Saber prioritzar, compaginant la utilització de guies i protocols amb els coneixements adquirits per l’experiència i la iniciativa pròpia.- Aprendre a saber utilitzar el temps propi per a traure el màxim profit a qualsevol activitat (assistencial, científica).

Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

Registre de les troballes. Ser capaços de:- Redactar una història clínica que siga llegible, concisa i actualitzada.- Elaborar un informe clínic, instruccions i altres registres, de forma comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

Reconèixer les causes de la malaltia i les amenaces per a la salut dels individus i poblacions de risc. Ser capaç de:- Conèixer els problemes de salut pública prioritaris en la comunitat.- Conèixer els components de l’educació sanitària.- Utilitzar adequadament el consell mèdic.- Reconèixer els factors psicològics, físics o conductuals presents en el desencadenament i el manteniment d’una malaltia, com ara el tabaquisme, drogodependències, sedentarisme, falta de protecció solar, alteracions alimentàries...- Identificar els signes i símptomes de la malaltia per al seu diagnòstic precoç.- Conèixer la validesa i el significat dels diversos procediments utilitzats en el diagnòstic precoç de les malalties específiques.

Reanimació cardiopulmonar. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat.

Raonament clínic. Ser capaç de:- Recollir i interpretar tota la informació obtinguda per l’anamnesi, l’exploració física i les exploracions complementàries.- Valorar la rellevància de cada símptoma i signe en la malaltia actual.- Conèixer les limitacions de les exploracions complementàries i la interpretació quan el resultat obtingut no s’avé amb les dades clíniques.- Conjurar tots els signes i símptomes en un o en diverses síndromes i confeccionar un diagnòstic diferencial raonat i en funció del pacient atès.- Identificar la problemàtica del pacient i saber prioritzar els problemes, segons la gravetat i la urgència.- Reconèixer les limitacions pròpies (desconeixement, falta d’experiència) a fi de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues.

Radiologia. Saber:- Interpretar la radiologia simple (tòrax, abdomen i esquelet)- Interpretar l’anatomia bàsica de la tomografia axial computada (TAC), ressonància magnètica (RM) i ecografia.

Pràctica de la medicina en una societat multicultural. Reconèixer:- Les característiques de la nostra societat multicultural, i respectar-les.- La importància de l’aprenentatge d’idiomes.- L’existència de costums i de creences que poden aconsellar l’evitació o la modificació d’actituds diagnòstiques i terapèutiques.

Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals. Dins dels àmbits d’hematologia, bioquímica, immunologia, genètica, microbiologia i anatomia patològica és necessari:- Conèixer les indicacions i contraindicacions de les exploracions més comunes.- Conèixer els procediments requerits per a obtindre el material necessari per a la investigació.- Saber interpretar els resultats de les diferents proves.

Professionalisme. Mostrar els principis del respecte cap als altres, l’empatia, la compassió, l’honestedat, la integritat, l’altruisme, la confidencialitat i l’excel·lència professional. Han d’estar preparats per a defensar els seus valors professionals en la societat actual.

Principis generals de la investigació del pacient. Ser capaç de:- Establir una metòdica raonada i ordenada d’exploracions complementàries, segons el procés de base i el diagnòstic diferencial establit.- Valorar el risc i el benefici de cada exploració.- Conèixer el rendiment diagnòstic de les diferents exploracions.- Conèixer les indicacions i contraindicacions de les diferents proves.- Conèixer el cost de l’exploració.- Informar detalladament el pacient de les exploracions que es realitzaran.- Obtindre el consentiment.

Principis generals de la bona comunicació (pròpies i de l’entrevistat).Ser capaç de:- Conèixer les tècniques de la comunicació verbal (claredat, ordre, llenguatge...)- Conèixer les tècniques de la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat, escenari...) - Conèixer les fórmules de la comunicació escrita.

Nutrició. Ser capaç de:- Indicar una dieta adequada.- Indicar i seguir el compliment del tractament dietètic de la diabetis, risc cardiovascular, insuficiència renal i hepàtica, i obesitat.- Selecció dels mètodes apropiats per a assegurar una nutrició adequada a les necessitats individuals del pacient.- Valorar els estats de malnutrició.- Valorar les indicacions terapèutiques i les vies d’administració de la nutrició artificial enteral, parental i pediàtrica- Previndre les complicacions dels diferents mètodes de nutrició artificial.- Indicar i fer el seguiment en la nutrició pediàtrica.

Motivació.Ser capaç de mantindre un alt nivell de motivació a pesar de les dificultats.

Mostrar actituds professionals adequades. Ser capaç de:- Establir confiança entre el metge i el pacient, respectant-lo i adoptant una postura empàtica i holística.- Avaluar i preservar l’autonomia del pacient i mantindre la participació en totes les decisions que l’afecten.- Respectar les institucions professionals i els serveis sanitaris.

Metodologia científica i d’investigació. Ser capaç de:- Reconèixer la necessitat de la investigació per a la progressió del coneixement.- Conèixer la relació entre investigació bàsica i investigació clínica.- Conèixer la necessitat de la col·laboració entre les dues investigacions en equips multidisciplinaris. Conèixer:- La metodologia científica.- Els procediments bàsics d’un laboratori d’investigació.- Com s’ha de desenvolupar un projecte d’investigació.- Les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes d’investigació.- La construcció d’una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals.- Com s’ha de fer una anàlisi crítica de la significació estadística i a reconèixer la seua relació amb la significació clínica.- Com s’ha de redactar un model d’article científic.

Medicina basada en l’evidència (MBE) Ser capaç de:- Justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible.- Conèixer les fonts de l’evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d’aconseguir-les i com mantindre actualitzades.- Trobar l’equilibri entre l’evidència científica i l’experiència clínica.- Conèixer la metodologia científica per a obtindre una medicina basada en l’evidència.- Conèixer l’abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE.- Saber els avantatges de l’aplicació de protocols consensuats segons la MBE.

Laboratori.S aber:- Fer una punció venosa.- Interpretar els resultats.- Determinar glucèmies capil·lars.- Efectuar una tira bàsica d’orina.- Interpretar els resultats dels exàmens analítics bàsics de sang, orina i líquids pleural, cefaloraquidi, ascític i articular.- Detectar sang oculta en l’excrement.- Fer un test d’embaràs.

Juí crític i capacitat de fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions. Ser capaç de:- Reconèixer un cert grau d’incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat.- Reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant.- Reconèixer i acceptar les propietats limitacions.- Fer front a la incertesa per mitjà de la utilització de les fonts de coneixement a l’abast, l’ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió.- Escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars.- Admetre opinions d’altres col·legues, contràries a l’opinió pròpia.- Ser receptiu als canvis en la presa de decisions.- Assumir els errors en la presa de decisions, quan estos es produïxen després d’un raonament clínic adequat i d’haver analitzat tota la informació a l’abast.

Interpretar els resultats de l’anamnesi, de l’examen físic i de les exploracions complementàries. Ser capaç de:- Ordenar i interpretar les dades obtinguts en l’anamnesi.- Reconèixer la normalitat o la anormalitat de les troballes de l’exploració física i les proves complementàries, ordenar-les i interpretar-les.- Definir els símptomes i signes guia. Saber valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats.

Implementació d’accions preventives per a promocionar la salut tant a nivell individual com poblacional. Ser capaç de:- Conèixer els conceptes i criteris econòmics bàsics que condicionen la pràctica assistencial.- Conèixer conceptes de demografia i de variabilitat biopsicosocial.- Conèixer el funcionament del sistema públic de salut sensibilitzant en la població del risc que comporta no recórrer, en determinades circumstàncies, a l’ajuda mèdica.- Promocionar l’adherència al tractament valorant les motivacions del pacient per a acceptar el seguiment d’instruccions mèdiques i les conseqüències de la no adhesió a aquest.

Història de la medicina. Conèixer la història de la salut i la malaltia.

Habilitat per a establir, basant-se en la millor evidència disponible, estratègies individualitzades que reduïsquen els riscos en els pacients. Habilitat per a avaluar la qualitat assistencial. Ser capaç de:- Conèixer les intervencions preventives i les estratègies de promoció de la salut en els diversos grups d’edat i col·lectius especials de la població.- Aplicar la intervenció psicològica a la prevenció de riscos vinculats a hàbits de salut en persones que presenten malalties com ara hipertensió, metabolopaties, dolor crònic.

Fàrmacs. Conèixer:- Els principis de bona prescripció. - Els diversos grups farmacològics amb les seues indicacions, dosi, vies d’administració, interaccions, contraindicacions i efectes adversos. Prescripció i farmacovigilància. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes.

Fer una orientació diagnòstica. Ser capaç de:- Analitzar tota la informació disponible.- Definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l’edat del pacient, al sexe, a l’estat mental i físic, d’una manera completa i sistemàtica.

Establiment d’un pla d’actuació. Capacitat d’establir un pla d’actuació considerant les necessitats del pacient i de l’entorn familiar i social que implique tots els membres de l’equip de salut.

El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

El metge com a gestor. Ser conscient de la necessitat d’aconseguir la màxima eficàcia en, la seua actuació professional, amb el mínim cost econòmic i social.

Desenvolupament d’estratègies de salut i screening. Salut laboral. Seguretat alimentària. Conèixer com intervé el medi ambient en l’estat de salut i les conseqüències que comporta.

Derivació del pacient. Saber reconèixer les necessitats d’un pacient donat d’alta. Ser capaç de valorar la:- Derivació d’un pacient estable.- Derivació d’un pacient inestable.- Derivació d’un pacient que necessita suport sociosanitari.- El sistema d’emergències mèdiques.

Cures pal·liatives. Conèixer:- Les cures pal·liatives en règim d’ingrés o domiciliaris.- El paper dels centres sociosanitaris.- El control de les cures domiciliàries.- Les estratègies per a alleujar els símptomes molestos o dolorosos del pacient terminal. - El paper de la família.- Les necessitats psicològiques i ambientals del pacient terminal.- Les tècniques de suport al pacient moribund i al seu entorn.

Cures cròniques. Ser capaç de:- Pronosticar el tipus, l’evolució i les limitacions de les malalties cròniques.- Valorar les diferents opcions terapèutiques.- Previndre les complicacions de la malaltia.- Valorar les necessitats psicològiques, mèdiques, familiars i ambientals del pacient crònic.- Valorar el grau d’incapacitat física.- Conèixer les cures i els riscos de la immobilitat.- Conèixer el paper de la rehabilitació.- Conèixer i prescriure les modalitats de tractament domiciliari, sociosanitari i d’hospital de dia.- Valorar el pronòstic i planificar el tractament segons l’evolució de la malaltia.- Participar en els tractaments multimodals.- Conèixer les pautes d’analgèsia.- Valorar la invalidesa permanent.- Conèixer l’estimulació precoç i psicoteràpia del xiquet.

Comunicació com a educador. Ser capaç de:- Adaptar el llenguatge i el missatge segons les circumstàncies.- Saber estructurar i esquematitzar el missatge.- Saber utilitzar exemples pràctics que faciliten la realització de procediments.- Participar en un programa formatiu utilitzant les bases teòriques de l’aprenentatge i la docència.- conèixer els processos de formació i capacitació professionals propis dels diferents nivells de competències.

Comunicació amb els pacients i familiars. Ser capaç de:- Utilitzar els principis d’un bon entrevistador (empatia, calidesa, respecte, concreció, confidencialitat i assertivitat).- Utilitzar un vocabulari entenedor.- Saber notificar males notícies.

Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de:- Mantindre una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi i una predisposició a la col·laboració.- Col·laborar amb altres professionals de ciències de la salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars.- Reconèixer les limitacions pròpies a fi de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues.- Fer una exposició científica davant d’un auditori de col·legues.

Col·laborar amb altres professionals i institucions a fi de promocionar la salut i previndre malalties. Ser capaç de:- Col·laborar amb professionals sanitaris, educadors i responsables de l’administració pública.- Integrar els components de la protecció de la salut (medi ambient i aliments) en la valoració prognòstica.- Reconèixer i utilitzar les eines de planificació i priorització en el servici públic de salut.- conèixer les bases científiques, riscos i l’aplicabilitat de les medicines alternatives.

Cirurgia. Conèixer:- Les indicacions de la cirurgia en malalties cròniques i agudes.- Els riscos tromboembòlics, els riscos en pacients descoagulats, prevenció i tractament d’infecció, riscos d’hemorràgia i isquèmia i síndrome compartimental.- La utilització de l’instrumental quirúrgic bàsic.

Cirurgia general i primeres cures. Saber:- Aplicar mesures d’asèpsia en ferides simples.- Col·locar sutures en ferides simples.- Fer cures cutànies.- Fer un primer tractament de cremades, segons l’origen de l’agent agressor.- Realitzar tècniques de permeabilitat de la via aèria.- Fer la reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada.- Conèixer la tècnica de la punció pleural, abdominal i lumbar.- Desbridar abscessos simples.- Fer un primer tractament d’una hemorràgia externa.

Atenció primària. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig dels patologies més prevalents en l’àmbit d’atenció primària. Promoció de la salut en l’entorn familiar i comunitari. Reconèixer, diagnosticar i orientar la patologia prevalent en l’ancià.

Aspectes ètics. Ser capaç de:- conèixer i entendre l’ètica mèdica contemporània i els principis ètics d’autonomia, beneficència, no maleficència i justícia; els deures del metge i l’aplicació pràctica de les teories.- conèixer i saber utilitzar una metodologia correcta per a la resolució de conflictes ètics.- Comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat.- Acceptar els drets del malalt.- conèixer el codi deontològic de la professió.- Fomentar el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

Aspectes psicosocials. Ser capaç de relacionar-se amb els pacients i col·legues tenint en compte la diversitat de característiques que formen la personalitat humana.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars. Ser capaços de:- Fer una anamnesi completa, centrada i estructurada en el pacient, tenint en compte tots els grups d’edat, el sexe, els factors multiculturals i els ètnics.- Utilitzar una base tècnica de comunicació.- Recollir les dades psicosocials significatives.- Valorar els expectatives del pacient, pares i tutors.- Conduir l’entrevista per a poder extraure les dades clíniques rellevants.- Valorar i saber interpretar els aspectes relacionats amb la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat).

Actuació precoç. Ser capaç de reconèixer i orientar la terapèutica de: - Un pacient recuperat després d’un tractament d’urgència. - El deteriorament de la consciència, diagnòstic diferencial etiològic.- l’accident vascular cerebral, hipertensió endocranial aguda.- El politraumatisme.- La compressió medul·lar aguda.- Els lesions vasculars amb risc d’hemorràgia.- Un pacient amb cremades.- El treball de part o expulsiu.- La retenció aguda d’orina, distensió vesical.- La distensió gàstrica aguda.- l’epistaxi i hematèmesi.- La septicèmia.- La crisi vasovagal.- La crisi convulsiva i estat per postical.- La crisi tirotòxica.- La trombosi venosa profunda.- La isquèmia arterial.- l’abstinència alcohòlica i d’opiacis.- La deshidratació greu.- La hipertèrmia maligna.- La preparació per al trasllat d’un pacient traumàtic.