MD1723 - Medicina Familiar i Comunitària

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

- Classes teòriques: Es realitzen amb tots els alumnes matriculats i tenen com a finalitat oferir el contingut teòric de la matèria. Els continguts teòrics de les classes s'han d'ajustar a aquells aspectes del coneixement que han de ser útils per a la formació dels metges.

La docència de teoria en cada sessió s'oferirà, en dies alterns, només a dos dels quatre subgrups (els demés estudiants podrán seguir la clase online per streaming).


- Seminaris: Es realitzen en grups reduïts. Tenen com a finalitat que els alumnes apliquen els conceptes teòrics en la resolució i que aprofundisquen en aquells
aspectes més rellevants i complexos.

- Activitats virtuals: Són activitats realitzades de forma individual o en grup a través de la plataforma informàtica Aula virtual. A través d'aquesta plataforma els estudiants realitzen diferents activitats en grup o individuals vinculades a la resolució de problemes i aplicant mètodes de treball en equip (aprenentatge col·laboratiu) per a la resolució de problemes.


- Tutories: Individuals o en grups reduïts amb la finalitat d'orientar i planificar de forma més personalitzada el treball autònom dels alumnes.

- Pràctiques assistencials clíniques: Es realitzen, amb grups reduïts (en dependència de l'oferta de tutors per part del sistema sanitari), en els centres d'assistència primària. Aquestes pràctiques estan destinades a l'adquisició d'habilitats clíniques i de comunicació, utilitzant-se la  tutorització individual i el  portafoli de competències com a eines clau: 
 

  • ØAutoaprenentatge. (Self   directed   learning): estudi i ús d'eines d'aprenentatge individuals indicat per a l'adquisició de nous coneixements, manteniment de la competència, adquisició d'habilitats en l'ús de les eines bàsiques (anglès, informàtica, Internet). Suposa:

             - Estudi quotidià a iniciativa del propi estudiant.
             - Aprenentatge dirigit: lectures o visualitzacions recomanades (CD-ROM, vídeos, pàgines Web). Encàrrec de tasques: aprenentatge basat en la resolució de problemes, discussió de casos i problemes pràctics (Problem  based  learning).
             - Preparació de sessions.
             - Cerca de material per Internet

  • ØAprenentatge de camp (Learning   in   context): col·locar a l'estudiant en una situació real en la qual el seu autoaprenentatge puga tenir lloc fàcil de fer tenint a l'estudiant en la consulta). Indicada especialment para: l'adquisició i aprehensió de la complexitat de les funcions i de la presa de decisions com a professional. Suposa:

             - Observació directa (el resident veu el que fa el tutor).
             - Intervencions tutoritzades (el resident realitza les seues activitats davant la presència del tutor).
             - Intervenció directa, no supervisada directament pel tutor (s'obté informació per altres vies diferents a l'observació directa: auditoria d'històries, opinió dels pacients, opinió de la resta dels companys de l'equip o del segon nivell)
             - Vídeo-enregistraments en la pròpia consulta (amb consentiment del pacient) i posterior anàlisi.
             - Resolució de casos en pacients simulats (participant amb el tutor)
             - Contacte amb diferents professionals de l'equip: infermeria, matrones, treball social, personal d'admissió, etc.
             - Elaboració de documents

  • ØTreball  grupal, interacciógrupal (small  group  learning): Tracta d'aprofitar la interacció entre els diferents membres del grup. Indicat especialment para: treballar les actituds:

             - Treball individual i  grupal analitzant de forma seqüencial, i en exemples reals, les diferents etapes del procés diagnòstic, pronòstic i terapèutic.
             - Participació en l'elaboració d'una guia de pràctica clínica.
             - Participació en les reunions d'equip i els seminaris
             - Joc de rols (role  playing) i visionat de vídeos
             - Treballs de camp i investigació
             - Millora de qualitat
             - Realització i presentació de sessions clíniques en les quals es realitze un abordatge integral del problema, estudiant-ho amb un enfocament centrat en el pacient i presentat les diferents etapes del procés diagnòstic i terapèutic, d'acord a l'esquema de  Riegelman.
             - Valoració sobre casos reals durant les sessions de revisió d'històries (utilització de proves diagnòstiques, prescripció,  IT...)
             - Experiències reals de desenvolupament d'estudis d'avaluació de la pràctica clínica i d'utilització de medicaments
             - Sessions teòriques i experiències reals de treball en equip, d'anàlisi, organització i gestió de l'activitat, disseny de circuits i d'agendes de l'activitat en el Centre de Salut, del maneig de la pressió i de la freqüentació assistencial. Experiència real de maneig d'algun pacient  hiperfreqüentador.
             - Altres tècniques de treball en aula: treball per parells, reixeta,  Philips 6x6,etc.