MD1723 - Medicina Familiar i Comunitària

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

30%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Criteris de superació

1.-Examen escrit. Ponderació 50
Preguntes tipus test. Casos clínics, desenvolupament o problemes
2.-Resolució per problemes. Ponderació 30
Portfolio. MiniCEX, Avaluació del tutor.
3.-Taller d'habilitats: ACOE. Ponderació 20
Entrevista clínica, Cas clínic: Exploració física o maneig

Perquè l'alumne aprove l'assignatura ha de tenir aprovats els tres apartats (1, 2 i 3).
 

1. L'examen escrit que correspon amb els coneixements teòrics té una valoració de 50% de la nota final. Consisteix en una combinació de preguntes de tipus test amb opcions múltiples, i preguntes basades en casos clínics per raonar. Es valorarà: el domini de la matèria, i precisió en les respostes. Per aprovar cal un mínim de 50% de la puntuació màxima.
2. La resolució per problemes correspon amb l'examen de tipus pràctic, es realitzarà de forma escrita. Consisteix en la realització d'exercicis pràctics, la resolució de problemes i actuacions de tipus teòric / pràctic. Per aprovar-lo és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima.
3. Test d'habilitats i simulació ACOE: Per aprovar-lo és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima a més de l'assistència als seminaris
Perquè l'alumne aprove l'assignatura ha de tenir aprovats els tres apartats (1, 2 i 3).

"En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del verifica."