MD1722 - Introducció a la Cirurgia

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'impartirà abordant continguts teòrics i pràctics amb la següent distribució:


1. TEORIA. 45 hores lectives teòriques abordaran els temes que es detallen en el temari (punt 6 de la guia), agrupats en 9 blocs teòrics.


La teoria es desenvolupés amb una durada total és de 45 hores presencials, de 2 hores per dia, en total 23 sessions de 2 hores, en total 10 classes al llarg dels 5 dies de la setmana.2. SEMINARI. 6 seminaris teòrics-pràctics en 4 hores / 3 grups de alumnes diferents. Cada jornada s´impartirà la totalitat del seminàris a cada grup.


Els seminaris s'han dissenyat per complementar la docència dels blocs teòrics, de tal manera que alguns aspectes de la docència, deixen d'impartir-se com a classe magistral per abordar-se en forma d'aprenentatge basat en problemes amb tallers, casos clínics i altres qüestions.


Aquest procés d'ensenyament aprenentatge que uneix aspectes magistrals amb ensenyament basat en problemes i seminaris a grups reduïts en els aspectes teòrics, juntament amb la necessitat de realitzar la docència pràctica dividint al nombre total de matriculats en diversos grups, fa necessari el concurs d'elevat nombre de professors per a proporcionar un ensenyament tutorial d'una qualitat mínima.


seminari 1


Asèpsia i antisèpsia. Vestimenta quirúrgica. Tècniques d'esterilització i desinfecció. Rentat de mans higiènic i quirúrgic. Aplicació de guants amb tècnica estèril.


Seminari 2.


Exposició sobre les pautes i sistemàtica en la realització de:


a) La història clínica


b) Exploració bàsica del pacient


c) Exploració dirigida per patologies


d) Criteris de decisió en les indicacions


Seminari 3.


Presentació del material quirúrgic bàsic: sutures, materials, agulles, sutures mecàniques. Tractament de ferides. Realització de sutures.


Seminari 4.


Supòsits i problemes clínics de maneig corresponents a la infecció i traumatisme.


Seminari 5.


Supòsits i problemes clínics de maneig corresponents al càncer.


Seminari 6.


Presentació del material quirúrgic bàsic en la cirurgia endoscòpica.


3. PRÀCTICA CLÍNICA. 25 hores de pràctica de laboratori i clínica distribuïdes en 5 pràctiques de cinc hores.


3. PRÀCTICA CLÍNICA. 20 hores de pràctica de laboratori i clínica distribuïdes en 54pràctiques de cinc hores.


La docència pràctica s'imparteix pels facultatius dels Serveis Quirúrgics (amb preferència pel Servei de Cirurgia General i Digestiva) DE CIRURGIA GENERAL, VASCULAR, PLÀSTICA com Col·laborador Docent de Pràctiques Clíniques el que fa necessari també d'un elevat nombre de professors per proporcionar un ensenyament pràctic d'una qualitat.


Les activitats pràctiques es desenvolupen a les sales quirúrgiques, consultes externes i quiròfan d'acord amb la programació global del curs que inclou un esquema general de pràctiques per a totes les assignatures. El conjunt d'alumnes matriculats es divideix en grups de pràctiques, que realitzaran les seves pràctiques al llarg de tot el matí.


L'activitat s'iniciarà (el dilluns) SEGONS GRUPS a les 8: 30h a la Sala de Sessions dels serveis amb la presentació de la sessió clínica del Servei de Cirurgia General i Digestiva.


A les 9:00 h l'alumne es distribuirà amb els diferents facultatius per les sales quirúrgiques, consultes externes i quiròfan d'acord amb la programació establerta i realitzarà les seves pràctiques al llarg del matí fins a les 13: 30h.


Metodologia de la pràctica


Observació directa del tutor de pràctiques en el lloc de treball: el tutor té una rúbrica, que sap l'estudiant, que ha d'avaluar de manera subjectiva l'activitat de l'estudiant. En aquesta part es troba la discussió basada en casos (sessions clíniques), l'observació directa dels procediments