MD1722 - Introducció a la Cirurgia

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Taller d'habilitats i simulació

0%

Resolució de casos

0%

Criteris de superació


El resultat final de lavaluació de lassignatura està format pel conjunt de les avaluacions dels mòduls teòric i pràctic.


L'avaluació obtinguda pel mòdul teòric contribueix amb un 90% de la nota final i l'avaluació del mòdul pràctic contribueix amb un 10%, en cas de no obtenir avaluació directa pel professorat s'avaluarà la pràctica amb preguntes a l'examen teòric


Mòdul teòric: - Examen escrit: Es realitzarà un únic examen final d'acord amb la convocatòria corresponent, per explorar els continguts teòrics de l'assignatura, que sol tenir la modalitat de preguntes d'elecció múltiple, 50 preguntes amb 4 opcions, les errades descompten 4 :1, el format serà informatitzat amb dues preguntes per pàgina i sense opció a retrocés.


Mòdul pràctic (Taller d'habilitats i simulació) Els continguts de l'examen pràctic són els següents: Observació directa del tutor de pràctiques al lloc de treball, puntua el 10%.


Es considerarà com a presentat aquell alumne que hagi realitzat lexamen escrit.


Per superar l'assignatura cal obtenir com a mínim una nota final de 5 sobre 10 punts possibles. No es pot compensar l'apartat teòric amb el pràctic i viceversa.


El suspens al mòdul teòric o pràctic implica que l'assignatura està suspesa a la convocatòria corresponent.


Els alumnes que repeteixin l'assignatura al curs següent hauran de tornar a fer l'examen teòric, seminaris amb totes les activitats i l'examen pràctic.

l'assistència a pràctiques i seminaris és obligatòria i que hi ha un límit de faltes d'un 20% de les activitats obligatòries per poder aprovar la matèria.


Així mateix, a totes les guies ha de constar quines activitats són NO RECUPERABLES, és a dir, que si no les fan, aquesta part no es pot recuperar en la convocatòria extraordinària i queden suspensos per al curs següent.


En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del verifica."