MD1721 - Estudi per la Imatge

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

UNITAT TEMÀTICA 1. INTRODUCCIÓ.

Tema 1. Introducció a l'assignatura de diagnòstic per imatge.

UNITAT TEMÀTICA 2. FONAMENTS FÍSICS DE LES TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE.

Tema 2. Radiacions ionitzants .
Ondas electromagnètiques en Medicina. Ionització. Excitació. Classificació de les radiacions ionitzants.

Tema 3. Radiologia Convencional (1).
Els  RX. Interacció dels  RX amb la matèria. Coeficient d'atenuació. Densitats radiològiques.

Tema 4. Radiologia Convencional (2).
La qualitat radiogràfica. La imatge radiogràfica com a representació plana d'un volum. Imatges analògiques i imatges digitals.

Tema 5. Tomografia  Computadoritzada (TC).
Obtenció de la imatge. Valores TC: Avantatges i inconvenients.

Tema 6. Ultrasons (US).
Obtenció de la imatge. Interfases  sòniques. Patrons  ecogràfics. Efecte  Doppler.

Tema 7. Ressonància Magnètica (RM).
Obtenció de la imatge. Potenciacions de les imatges de Ressonància Magnètica. Avantatges i inconvenients.

Tema 8. Medicina Nuclear (MN).
Radioactivitat. Isòtops radioactius. Activitat. Període efectiu. Tipus i formes d'aplicació dels isòtops radioactius.

Tema 9. Efectes biològics de les radiacions ionitzants. Protecció radiològica.
Radiosensibilitat. Tipus d'efectes radioinducits: Estocàstics i deterministes.

Tema 10. Fàrmacs en diagnòstic per la imatge.
Contrastos utilitzats en exploracions que empren rajos X. Contrastos en *RM. Contrastos en ecografia. Radionúclids i radiofàrmacs en medicina nuclear.


UNITAT TEMÀTICA 3.  TÒRAX.

Tema 11. Tècniques d'imatge i anatomia radiològica.
Anatomia radiològica del  tòrax. Estudis convencionals: tècnica. Projeccions radiològiques. Paret toràcica. Diafragma. Pleura.  Mediastí. Espais aeris.  Vascularització pulmonar. Tomografia  computeritzada:  tècnica. Relacions anatòmiques. Ressonància magnètica: tècnica. Relacions anatòmiques

Tema 12. Semiologia general.
Patrons radiològics bàsics en les diferents tècniques d'imatge. 

Tema 13. Malaltia de l'espai aeri. Col·lapse pulmonar. Malaltia pulmonar  infiltrativa difusa (EPID ).  Bronquièctasis.
Definició d'espai aeri i malaltia de l'espai aeri. Classificació del col·lapse segons mecanismes de producció. Patrons de  EPID. Definició i tipus de  bronquièctasis.

Tema 14. Tècniques d'imatge en els nòduls pulmonars solitaris i múltiples. 
Característiques radiològiques dels nòduls. Estudis de  PET i  PET-TC. Biòpsia de nòduls pulmonars.

Tema 15. Tècniques d'imatge en les neoplàsies pulmonars.
Tipus de tumors i les seues manifestacions en les tècniques d'imatge.  Estadificació tumoral.

Tema 16. Estudi de l'aorta i de les artèries pulmonars.
Patologia congènita d'aorta. Aneurismes. Síndrome aòrtica aguda. Hipertensió pulmonar.  Tromboembòlia pulmonar. 

Tema 17. El  mediastí.
Límits anatòmics. Tumors i quists.  Neumomediastí i altres alteracions.

Tema 18. Pleura, paret toràcica i diafragma.
Vesse pleural. Tumors pleurals. Anatomia de la paret toràcica. Hèrnies diafragmàtiques.

Tema 19. Estudi del cor i del pericardi.
Anatomia del cor. Cardiopatia  isquèmica. Masses i tumors cardíacs. Vesse  pericàrdic.  Taponament  pericàrdic.

Tema 20. Estudis de medicina nuclear en aparell respiratori i circulatori.
Tromboembolisme pulmonar. Estudis cardíacs de medicina nuclear.


UNITAT TEMÀTICA 4. ABDOMEN.

Tema 21. Tècniques d'imatge, anatomia radiològica i semiologia general.
La radiografia simple d'abdomen. Estudis  baritats del tub digestiu. Estudis contrastats de l'aparell urinari. Ecografia abdominal. TC i  RM d'abdomen. 

Tema 22. Estudi per imatge del tub digestiu superior.
Estudi per imatge de l'esòfag, estómac i  duodè.

Tema 23. Estudi per imatge de tumors de l'intestí prim i còlon. Biòpsia  percutània del tub digestiu guiada per ecografia.
Diagnòstic i  estadificació dels tumors de l'intestí prim, còlon i recte. Tècnica i indicacions de la biòpsia  percutània guiada per ecografia de les lesiones tub digestiu.

Tema 24. Obstrucció intestinal.
Algorisme diagnòstic. Causes i troballes radiològiques. Complicacions de l'obstrucció intestinal. 

Tema 25. Malaltia  inflamatòria intestinal i malalties difuses del tub digestiu.
Malaltia de  Crohn.  Colitis  ulcerosa. Malalties  inflamatòries intestinals.

Tema 26. Estudi per imatge de les malalties del fetge.
Malaltia hepàtica difusa. Lesió focal hepàtica.

Tema 27. Patologia de la vesícula biliar, vies biliars i pàncrees.
Tècniques d'imatge en la icterícia.  Colecistitis. Neoplàsia de vesícula biliar i vies biliars.  Pancreatitis aguda i crònica. Càncer de pàncrees.

Tema 28. Patologia del peritoneu,  mesenteri i paret abdominal. Patologiaesplènica.
Hèrnies de la paret abdominal. Tumors benignes i malignes de la melsa.

Tema 29. Estudi de les lesions renals i  adrenals.
Infeccions de les vies urinàries. Neoplàsies renals, de vies urinàries i de bufeta. Caracterització de una massa  adrenal.

Tema 30. Patologia  escrotal. Uretra, pròstata i vesícules seminals.
Patologia  escrotal aguda i no aguda. Càncer de pròstata.

Tema 31. Estudis de medicina nuclear de l'aparell digestiu.
Estudis isotòpics de glàndules salivessis, *vaciamiento gàstric i d'intestí prim i gruix.

Tema 32. Estudis de medicina nuclear de l'aparell urinari.
Estudis de pielonefritis. Renograma isotòpic.


UNITAT TEMÀTICA 5. CAP I COLL.

Tema 33. Anatomia radiològica i tècniques d'imatge del sistema nerviós central.
Cervell. Cerebel. Tronc cerebral. Parells cranials.  Raquis i medul·la espinal.

Tema 34. Malaltia  cerebrovascular (Ictus ).    
Ictus  isquèmic.  Ictus  hemorràgic. Hemorràgia  subaracnoïdal.                                                                                            

Tema 35. Tumors del sistema nerviós central.
Tumors  intraparenquimàtics. Tumors  extraparenquimàtics. Metàstasi.

Tema 36. Infeccions del sistema nerviós central. Malalties desmielinitzants.
Infeccions bacterianes i víriques. Infeccions en  immunodeprimits.

Tema 37. Patologia de nas, sins, fosses nasals i del coll. 
Record anatòmic. Patologia  inflamatòria  nasosinusal. Patologia tiroïdal i  paratiroïdal.

Tema 38. Estudis de medicina nuclear del SNC.
Estudis isotòpics cerebrals.UNITAT TEMÀTICA 6. ESTUDIS VASCULARS I TÈCNIQUES INTERVENCIONISTES.

Tema 39.  Angiografia d'extremitats i corporal
Tècniques radiològiques diagnòstiques i terapèutiques.  Angiografia dels vasos del sistema nerviós central.  Angiografia dels vasos perifèrics. Aportació de l’angiografia per sostració digital. Aportació de l’angio-*RM i  angio-TC. Indicacions, riscos i complicacions de les diferents tècniques  angiogràfiques. Imatges elementals  angiogràfiques. Procediments  angiogràfics diagnòstics i terapèutics. Estudi radiològic de l'arbre  venós. Aportació dels ultrasons a l'estudi radiològic dels vasos.

Tema 40. Radiologia intervencionista.
Tècniques intervencionistes no vasculars. Drenatge d'abscessos.  Nefrostomies. Biòpsies  percutànies guiades per ecografia i per TC.


UNITAT TEMÀTICA 7. DIAGNÒSTIC PER IMATGE EN LA DONA.

Tema 41. Estudi radiològic de la mama
Anatomia de la mama. Tècniques d'imatge en la mama. Lesions benignes i malignes.

Tema 42. Càncer de mama. 
Detecció precoç del càncer de mama. Tècniques intervencionistes en patologia mamària. Gangli sentinella. Col·laboració de les tècniques d'imatge en la preparació i realització de la teràpia del càncer de mama.

Tema 43. Estudi per tècniques d'imatge de la pelvis femenina.
Patologia ovàrica, de  cèrvix i endometri. Infertilitat. El sòl de la pelvis.

 

UNITAT TEMÀTICA 8. SISTEMA MUSCULOESQUELÈTIC.

Tema 44. Tècniques d'imatge, anatomia  radiològica i indicacions.
Projeccions radiogràfiques habituals. Ecografia, TC i  RM i Medicina nuclear en patologia  múscul esquelètica.

Tema 45. Semiologia òssia i articular.
Lesions òssies lítiques i  blàstiques.  Osteoporosi.

Tema 46. Tècniques d'imatge en fractures. 
Tipus de fractures segons la seua localització. Fractures especials. Traumatismes en columna  vertebral.

Tema 47. Tumors ossis i lesions  pseudotumorals.
Tumors benignes i malignes.

Tema 48. Necrosi  avascular i  osteocondritis. Malalties degeneratives.
Displàsia fibrosa.  Necrosi  avascular de maluc i d'altres localitzacions.  Artrosi.

Tema 49. El pacient  politraumatitzat.
Traumatisme toràcic. Traumatisme abdominal. Traumatisme cranioencefàlic.

Tema 50. Estudis de medicina nuclear del sistema musculoesquelètic.
Gammagrafia òssia. Estudis isotòpics ossis i musculars.


SEMINARIS:

- Processament digital de la imatge
- Dolor abdominal agut
- Altres seminaris