MD1721 - Estudi per la Imatge

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

TREBALL PRESENCIAL: 

El programa teòric s'impartirà en forma de classes teòriques per a tots els alumnes d'acord amb l'horari fixat en l'organització general del curs.


SEMINARIS:
Durant el curs s'impartiran diversos seminaris on es tractaran d'una manera més profunda diversos casos clínics del tema sobre el qual es tracte. S'intentarà una comunicació fluïda entre el professor i els alumnes sobre aquests casos, barrejant a més conceptes teòrics per a aconseguir un coneixement més profund del tema del que es parle.PRÀCTIQUES: 
Les pràctiques es faran en grups d'alumnes tan reduïts com siga possible i es basaran principalment a mostrar a l'alumne estudis de tècniques de diagnòstic per la imatge (radiografies, ecografies, TC,  RM, gammagrafies). Es fomentarà la participació activa de l'alumne, que ha de fer preguntes, comentaris i plantejar dubtes.

La metodologia d'impartició de les pràctiques ha de ser:
1. Descripció per part del professor de les troballes en exploracions normals, així com les possibles variants de la normalitat. Les imatges elementals i les seues característiques, i els diferents tipus d'imatges patològiques.
2. Descripció per part dels alumnes de les troballes observades en diferents exploracions, tant normals com a patològiques.
3. Discussió conjunta alumnes - professor i raonament de les dades observades per a concloure amb una impressió diagnòstica.

TUTORIES: 
Individuals o en grups reduïts, sobretot per a solucionar dubtes i donar orientacions i respostes més profundes a temes que per qüestió de temps no es puguen tractar en classe.