MD1721 - Estudi per la Imatge

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Resolució de casos

0%

Criteris de superació

TIPUS DE PROVES:

a)     Part teòrica:

·         Examen amb 50 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes i solament una correcta. Es descomptara 0.25 punts per cada pregunta mal contestada. En l'examen de teoria entra tota el contingut de les classes teòriques i dels seminaris.

b)    Part pràctica

                       ·        - Observació / execució de tasques i pràctiques (40%)

                                - Resolució d'exercicis i problemes (10%)


La nota corresponent a aquests apartats derivarà de la correcció del portafolios que els alumnes han d'entregar en finalitzar les pràctiques

 

SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA.

Per a aprovar l'assignatura s'exigirà una qualificació mínima de 5 sobre 10 en la part teòrica i de 6 sobre 10 en la pràctica, tenint en compte que la prova teòrica representa un 50% de la nota final i la *partea pràctica representa l'altre 50% de la nota final.

En última instància, prevaldran els criteris d'avaluació establits i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació establits en l'apartat avaluació del verifica

L'assistència a pràctiques és obligatòria i es considera una activitat no recuperable.