MD1721 - Estudi per la Imatge

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

46 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB03 - Biofísica.

CB39 - Radioteràpia. Conèixer els principis i indicacions de la radioteràpia.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP03 - Diagnòstic per la imatge.

PP06 - Radiologia.

SP09 - Protecció radiològica. Ser capaç d’aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb les radiacions ionitzants.

TP08 - Radioteràpia.

Resultats d'aprenentatge

Terapèutiques complementàries. - Conèixer els fonaments físics de les tècniques utilitzades en les diferents terapèutiques i les seues aplicacions en cada trastorn dels diversos òrgans i sistemes.

Sistema musculoesquelètic. Saber: - Fer una antropometria. - Fer una goniometria. - Fer un test muscular manual. - Fer una immobilització provisional amb guix d'extremitats. - Col·locar embenats compressius i elàstics. - Col·locar un collar cervical en un accidentat. - Explorar els malucs del o la lactant.

Reanimació cardiopulmonar. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat.

Radioteràpia. Ser capaç de: - Conèixer les indicacions generals de la radioteràpia. - Valorar la resposta al tractament, així com les possibles reaccions i/o seqüeles secundàries a aquest tractament.

Radioteràpia. Conèixer els principis i indicacions de la radioteràpia.

Radiologia. Saber: - Interpretar la radiologia simple (tòrax, abdomen i esquelet). - Interpretar l'anatomia bàsica de la tomografia axial computada (TAC), ressonància magnètica (RM) i ecografia.

Radiacions. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà.

Protecció radiològica. Ser capaç d'aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb les radiacions ionitzants.

Hemorràgia i trombosi. Ser capaç de controlar l'hemorràgia quirúrgica i conèixer la profilaxi tromboembòlica.

Diagnòstic per la imatge. Ser capaç de: - Conèixer les diverses tècniques que s'integren en el diagnòstic per la imatge. - Conèixer les indicacions, contraindicacions i riscs de les exploracions. - Seleccionar les proves i els procediments diagnòstics o terapèutics adequats en cada cas. - Donar prioritat a les diverses tècniques de diagnòstic en relació amb la sospita clínica. - Saber interpretar les diferents proves.

Cirurgia. - Tenir coneixement de les diverses modalitats de tractament en cirurgia. - Tenir coneixement de la resposta de l'organisme a l'agressió. - Conèixer les bases de la cicatrització i tractament de les ferides. - Conèixer la fisiopatologia de les ferides (incloent cremades, congelacions i altres tipus de ferides).

Cirurgia general i primeres cures. Saber: - Aplicar mesures d'asèpsia en ferides simples. - Col·locar sutures en ferides simples. - Fer cures cutànies. - Fer un primer tractament de cremades, segons l'origen de l'agent agressor. - Realitzar tècniques de permeabilitat de la via aèria. - Fer la reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada. - Conèixer la tècnica de la punció pleural, abdominal i lumbar. - Desbridar abscessos simples. - Fer un primer tractament d'una hemorràgia externa.

Biofísica. - Conèixer els fenòmens i mecanismes físics a nivell molecular, cel·lular i orgànic dels estats de salut i malaltia. - Conèixer i aplicar els conceptes, mètodes i tècniques de la biofísica en l'estudi de les funcions de l'organisme humà. - Conèixer les bases físiques de les tècniques de diagnosi i teràpia.

Anestèsia i control del dolor. Conèixer: - La valoració del preoperatori. - Els indicacions i riscs de l'anestèsia local, raquídia i general. Ser capaç de: - Valorar el tipus i grau de dolor utilitzant els diferents taules de mesura reconegudes. - Reconèixer les seues causes i repercussions psicològiques i físiques, i diferenciar el dolor agut del dolor crònic. - Establir els escalons del tractament del dolor segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut).