MD1720 - Anatomia Patològica

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Disseny docent general.

Des de l'inici del curs els alumnes disposaran de la programació de l'assignatura, calendari d'activitats docents i relació d'objectius, en format imprés o a l'aula virtual.

Els alumnes podran accedir a l'aula virtual al contingut de les classes, bé siga a un guió d'aquesta, a les presentacions de classe o a qualsevol altre material didàctic addicional.

La docència de teoria en cada sessió s'oferirà presencial o semipresencial segons les indicacions de l'UJI a cada moment.


S'assignarà un treball individual a cadascun dels alumnes, de caràcter voluntari. Valor 10% de la nota total de l'assignatura. Aquest treball pot consistir en una cerca bibliogràfica, interpretació d'un informe detallat, revisió d'un tema o una patologia concreta, etc.

 

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

Les pràctiques de l'assignatura (20 hores per alumne) van encaminada a aplicar els coneixements teòrics sobre casos clínics reals, reconeixent les lesions *histopatológicas bàsiques i el seu valor en el diagnòstic, tractament i pronòstic del pacient.

Es tracta d'una activitat desenvolupada al llarg del curs, que es valorarà amb un 10% de la nota final.

El format pot variar i serà posat en coneixement dels alumnes al principi del curs. Es mantindran constants:

 - La missió integradora de l'activitat pràctica (aplicar els coneixements teòrics).

 - El temps de dedicació.

 - El treball *contínuo.

El conjunt de l'activitat pràctica serà a més objecte d'un examen pràctic, amb un valor d'un 10% de la nota final. Aquest examen estarà basat en imatges histològiques.

L'examen pràctic serà una convocatòria única per a tot el curs, de manera que no es repetirà en la convocatòria de juliol.


 SEMINARIS

Els seminaris seran impartits pel professorat de l'assignatura o per professorat convidat i versaran sobre temes rellevants de la pràctica de l'anatomia patològica.

En total hi haurà dotze (12) hores de seminaris per a cada grup de pràctiques (4 seminaris de 3 hores cadascun), podent ser convocats de manera conjunta tots dos grups per a la realització d'un seminari.

El contingut dels seminaris serà objecte d'un examen independent, amb un valor del 10% de la nota final de l'assignatura.