MD1720 - Anatomia Patològica

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

A1. S'exigirà una qualificació global mínima de 5 sobre 10 per a considerar aprovada l'assignatura.


A2. L'examen final constarà de dues parts. Han d'aprovar-se ambdues.

- Test (60 preguntes): Val 4 punts sobre 10 i ha d'aprovar-se (mínim 2 sobre 4).

- Exercicis (imatges, preguntes curtes, casos clínics): Val 2 punts de la nota final sobre 10 i ha d'aprovar-se (mínim 1 sobre 2).

- Si s'aproven totes dues parts de l'examen final (nota mínima 5 sobre 10; 3 sobre 6) es procedirà a sumar la nota obtinguda en la resta de les avaluacions per a obtindre la nota final de l'assignatura.


A3. S'exigirà l'assistència, almenys, al 80% de les activitats pràctiques (pràctiques i seminaris). 

Aquestes activitats s'avaluaran de la següent forma ponderada:

   - El treball pràctic continuat amb 10% de la nota final.

   - L'examen pràctic amb 10% de la nota final.

   - L'examen dels seminaris amb 10% de la nota final.

 La suma de la nota de les activitats pràctiques (30%) s'addicionarà a la qualificació obtinguda en l'examen final (60%) només si aquest últim s'aprova en les seues 2 parts.


A4. S'assignarà un treball individual a cadascun dels alumnes, de caràcter voluntari. Valor 10% de la nota total de l'assignatura.

Aquest treball pot consistir en una cerca bibliogràfica, interpretació d'un informe detallat, revisió d'un tema o una patologia concreta, etc.


 _Tipus d'exàmens_:

Examen final test: Tipus test (60 preguntes amb 4 opcions de resposta).

Examen final amb resolució d'exercicis: Qüestions curtes, imatges, casos clínics.

Examen pràctic: Tipus test sobre preparacions vistes en les pràctiques.

Seminaris: Tipus test o qüestions curtes.


B) Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat a convocatòria són la presentació a l'examen final, la realització del treball de pràctiques i l'assistència d'almenys un 80% de les activitats (pràctiques i seminaris).

Les sessions pràctiques i els seminaris són activitats d'assistència obligatòria i NO SÓN RECUPERABLES.

En última instància, prevaldran els criteris d'avaluació establits i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació establits en l'apartat avaluació del verifica.