MD1720 - Anatomia Patològica

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

46 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 79
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB08 - El cicle de la vida.

CB10 - Les alteracions de l'estructura i de la funció de l'organisme.

CB10 - Les alteracions de l'estructura i de la funció de l'organisme.

CB11 - Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i maneres d'emmalaltir.

CB12 - Causes exògenes.

CB13 - Maneres d'emmalaltir.

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CB29 - Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels diversos aparells i sistemes.

CB36 - Creixement cel·lular. Conèixer les alteracions del creixement cel·lular.

CB37 - Inflamació. Conèixer els mecanismes de la inflamació.

CB40 - Anatomia patològica. Conèixer l'anatomia patològica dels diversos aparells i sistemes.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

EP09 - Anàlisis clíniques. Saber com s’ha d’obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi per mitjà dels diferents procediments diagnòstics.

Resultats d'aprenentatge

Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals. Dins dels àmbits d’hematologia, bioquímica, immunologia, genètica, microbiologia i anatomia patològica és necessari:- Conèixer les indicacions i contraindicacions de les exploracions més comunes.- Conèixer els procediments requerits per a obtindre el material necessari per a la investigació.- Saber interpretar els resultats de les diferents proves.

Les alteracions de l’estructura i de la funció de l’organisme. Conèixer:- Les alteracions de l’estructura macroscòpica i microscòpica dels diversos òrgans i la relació amb la seua funció.- Les principals síndromes que afecten l’organisme i els diversos sistemes i aparells i, en concret: el concepte, l’etiopatogènia general, la fisiopatologia, la semiologia.- Les causes de les malalties més freqüents i prevalents del nostre entorn.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

Inflamació. Conèixer els mecanismes de la inflamació.

Formes d’emmalaltir. Ser capaç de:- Identificar i conèixer les causes de les principals patologies i el seu diagnòstic en els següents sistemes i aparells: circulatori, respiratori, nerviós, digestiu, urinari, locomotor, endocrí i metabòlic, immunològic, sanguini, reproductor i pell i òrgans dels sentits.- Identificar processos biològics específics de la dona.- Conèixer els signes i símptomes de les principals malalties fins al final del creixement i desenvolupament.- Identificar els fonaments dels trastorns psíquics.- Conèixer la història natural i com i quan intervindre en el seu pronòstic.

Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i formes d’emmalaltir.

El cicle de la vida. Conèixer com afecten en l’estructura i la funció normal els diferents estats de la vida: fetus, nounats, xiquets, adolescència, adults, vellesa i mort.

Creixement cel·lular. Conèixer les alteracions del creixement cel·lular.

Causes exògenes. Conèixer les causes externes de la malaltia:- Microbiologia.- Toxicologia.- Ocupacional.

Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels distints aparells i sistemes.

Anàlisis clíniques. Saber com es pot obtindre i processar una mostra biològica per al seu estudi per mitjà dels diferents procediments diagnòstics.

Anatomia patològica. conèixer l’anatomia patològica dels diferents aparells i sistemes.