MD1719 - Microbiologia i Parasitologia General

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc 1: Introducció a la Microbiologia

TEMA 1 Introducció a la Microbiologia i Parasitologia.

TEMA 2.Relacions simbiòtiques. Microbiota normal.

 

Bloc 2: Els microorganismes com a productors de malalties infeccioses

TEMA 3 Infecció i malalties infeccioses. Factors determinants de l'acció patògena.

TEMA 4: Mecanismes de defensa enfront de la infecció

Bloc 3: Bacteriologia

TEMA 5. Els bacteris: Morfologia i estructura.

TEMA 6. Els bacteris: Metabolisme i genètica bacteriana. Taxonomia.

 

Bloc 4: Funcionament del laboratori de microbiologia.

TEMA 7: Organització del laboratori de microbiologia. Seguretat en el laboratori de Microbiologia Clínica.

TEMA 8: Selecció, recol·lecció i transport de mostres per a examen microbiològic.

TEMA 9: Mètodes de cultiu per al diagnòstic de laboratori de malalties infeccioses

TEMA 10: Mètodes serològics i moleculars per al diagnòstic de laboratori de malalties infeccioses

 

Bloc 5: Control dels microorganismes. Acció d'agents físics i químics enfront dels microorganismes

TEMA 11. Principis d'Epidemiologia i prevenció de les malalties infeccioses

TEMA 12. Control dels microorganismes. Esterilització i desinfecció.

TEMA 13. Antibiòtics i antimicrobians. Principis d’acció

Bloc 6: Bacteris patògens

Tema 14. Cocs Gram positius. Gèneres Staphylococcus , Streptococcus i Enterococcus.Bases del diagnòstic microbiològic i tractament de la infecció per Staphylococcus aureus, i d'altres estafilococs d'interés mèdic (SCN o coagulasa negativa).Importància de S. aureus resistent a meticilina com a agent causal d'infecció nosocomial. Característiques biològiques i patogènia de la infecció per Streptococcus (S.pneumoniae, S.pyogenes, S.agalactiae) i Enterococcus.

Tema 15. Cocs gramnegatius. Gèneres Neisseria, Moraxella i Acinetobacter. Bases del diagnòstic microbiològic i clínic. Tractament.

Tema 16. Bacils grampositius aerobis. Gèneres: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix, Bacillus i Rhodococcus. Característiques microbiològiques, manifestacions clíniques i tractament.

Tema 17. Bacteris anaeròbics. Gènere: Clostridium. Bases del diagnòstic microbiològic, principals manifestacions clíniques i tractament de les infeccions produïdes per espècies del gènere: C.botulinum, C.perfringens, C.tetani, C.difficile. Altres bacteris anaerobis.

Tema 18a. Bacils gramnegatius I. Bases del diagnòstic microbiològic i tractament de la patologia causada per espècies de bacils gramnegatius no exigents, inclosos en les famílies següents: Enterobacteriaceae, Aeromonaceae i Vibrionaceae.

Tema 18b. Bacils gramnegatius II. Bases del diagnòstic microbiològic i tractament de la patologia causada per espècies de bacils gramnegatius no fermentadores: Gèneres Pseudomonas, Burkholderia, Stenotrophomonas.

Tema 19. .Bacils gramnegatius de morfologia incurvada i microaeròfils. Característiques microbiològiques. Diagnòstic i tractament de les infeccions per espècies dels Gèneres Campylobacter i Helicobacter.

Tema 20. Bacils gramnegatius nutricionalment exigents. Característiques microbiològiques i requeriments especials per al cultiu d'espècies pertanyents als Gèneres Haemophilus, Bordetella, Pasteurela, Francisella, Brucella i Legionella. Diagnòstic i tractament de les infeccions que produeixen.

Tema 21. Espiroquetes: bacteris de morfologia espiral. Característiques microbiològiques. Diagnòstic i tractament de les infeccions per espècies dels Gèneres Treponema, Borrelia i Leptospira.

Tema 22. Micobacteries i espècies afins. Patologia causada per Mycobacterium tuberculosi i M.leprae. Característiques microbiològiques, clíniques i tractament. Infeccions causades per micobacteries no tuberculoses.Micobacterias atípiques. Altres bacteris àcid-alcohol resistents.

Tema 23. Micoplasmes. Micoplasmes. Característiques generals. Géneres Mycoplasma (Mycoplasma pneumoniae) i Ureaplasma. Altres micoplasmes. Patologies més importants, diagnòstic i tractament.

Tema 24. Rickèttsies. Característiques microbiològiques, clíniques i tractament. Infeccions causades per els Gèneres Rickettsia, Orientia i Coxiella, Ehrlichia, Anaplasma i Bartonella.

Tema 25. Clamídies i espècies afins. Característiques microbiològiques, clíniques i tractament. Géneres Chlamydia (Chlamydia trachomatis) i Chlamydophila (Chlamydophila psitacii i Chlamydophila pneumoniae). Patologies més importants, diagnòstic i tractament.

Bloc 7: Fongs d’interès en patologia humana. Micologia

Tema 26a. Característiques generals del fongs. Reproducció, Classificació. Característiques diagnòstiques i principals antifúngics. Factors predisposant per a l'adquisició d'una infecció fúngica invasiva. Patògens primaris i infecció fúngica en el pacient immunodeprimit.

Tema 26b. Micosis cutànies i subcutànies.

Tema 26c. Micosis sistèmiques.

Tema 26d. Micosi oportunistes.

Bloc 8: Virus d’interès en patologia Humana

Tema 27. Virologia. Característiques generals dels virus. Propietats generals, estructura i classificació. Mecanismes de replicació i conseqüències de la infecció viral. Infeccions per prions.

Tema 28.Virus ADN. Manifestacions clíniques, diagnòstic i tractament de les infeccions per Parvovirus, Poliomavirus, Papil·lomavirus, Adenovirus, Poxvirus i virus de la família Herpesviridae.

Tema 29.Virus ARN. Infeccions virals per Picornavirus, Reovirus, Togavirus, Flavivirus, Bunyavirus, Coronavirus, Orthomyxovirus, Paramyxovirus, Parainfluença, Morbillivirus, Filovirus i Rhabdovirus.

Tema 30a. Infeccions per Retrovirus: HTLV i VIH.

Tema 30b. Virus causants d'Hepatitis. VHB, VHC, VHA, VHD, VHE i VHG.

Bloc 9: Paràsits d’interès en patologia humana. Parasitologia.

Tema 31. Parasitologia. Generalitats. Taxonomia i morfologia. Distribució geogràfica, mecanismes de transmissió, forma infectant i cicle biològic de les espècies parasitàries productores de malalties en humans. Principals manifestacions clíniques, diagnòstic, tractament i profilaxi de les principals parasitosis humanes.

Tema 32. Protozous intestinals i genitourinaris.

Tema 33. Protozous hematotisulars.

Tema 33. Helmints: nematodes.

Tema 34. Helmints: platihelmints: trematodes i cestodes.

Tema 35. Artròpodes: ectoparàsits i vectors. Distribució. Profilaxi. Prevenció i tractament.

 

PRÀCTIQUES

Pràctiques de microbiologia bàsica:

Pràctica 1: Maneig de tècniques bàsiques en el laboratori de Microbiologia. Realització de cultius al medi sòlid i líquid. Realització de cultius de mostratge i obtenció de cultius purs. Caracterització morfològica i bioquímica.

Pràctica 2 Metodologia experimental. Estudi de la microbiota de la pell. Efecte d'un desinfectant en la microbiota de la pell de la mà. A partir d'unes hipòtesis inicials els alumnes realitzaren el disseny experimental, així com l'arreplegada de dades, anàlisis estadístiques, representació dels resultats i discussió d'aquests.

Pràctica 3: Caracterització morfològica dels bacteris. Observació microscòpica. Mètodes de tinció: tinció Gram i tinció d'endòspores.

Seminaris:

Els temes relacionats amb l'estructura general d'un laboratori de Microbiologia clínica així com els principals mètodes diagnòstics disponibles per a la detecció i identificació dels principals microorganismes implicats en les diferents síndromes infeccioses es voran a traves de seminaris que seran impartits per especialistes que treballen als hospitals. A més a més es podrà convidar a especialistes en temes d’actualitat en malalties infeccioses.

Tutories:

Es realitzaran tutories en les que l’ estudiantat profunditzarà en els continguts de micologia i parasitologia a través d’observacions de mostres preparades o mitjançant la preparació per ells mateix de mostres.