MD1719 - Microbiologia i Parasitologia General

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions teòriques consistiran en l'explicació dels fonaments teòrics fent ús de les tecnologies de la informació i Comunicació (TIC). Aquestes sessions no són d'assistència obligatòria i podrà ser complementada amb exercicis realitzats dins d'aquestes sessions, segons les necessitats de profunditzar en algun contingut i la disposició de temps. Aquests exercicis formaran part de l'avaluació total de l'assignatura.

Les sessions pràctiques seran de 4 hores  i es realitzaran durant tres dies d'una mateixa setmana. En elles s’aplicaran a nivell experimental dels coneixements teòrics adquirits. 

 Els seminaris consistiran en la presentació i discussió de casos pràctics i temes d'interès.

A les tutories es procedirà a l'orientació de l'alumnat per poder profunditzar en temes que el professorat considere rellevants i resolució de dubtes. 

El treball independent suposa un 60% del temps total de l'assignatura i en ell els alumnes prepararen els treballs, seminaris i les proves d’avaluació. 


L'avaluació consistirà en les següents proves:

1. Els coneixements teòrics adquirits en les classes i seminaris s'avaluaran mitjançant una única prova escrita Mixta (tipus test i preguntes curtes) amb una contribució en la nota final del 65%. 

2. Les classes pràctiques tindran un pes del 25% en la nota final. S'avaluaran continguts procedimentals adquirits durant la realització d'aquestes i la memòria de les pràctiques. 

3. S'avaluaran de forma continuada altres activitats (exercicis, seminaris i tutories) bé de forma directa sent el valor total d’aquests un 10% i mitjançant la inclusió de preguntes en l'examen teòric final. 

L'assistència a les activitats presencials és obligatòria i és necessari aprovar-les per poder superar l'assignatura.

Es considera que l'alumnat s'ha presentat a la convocatòria quan realitza l'examen final.