MD1719 - Microbiologia i Parasitologia General

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura serà necessari: 

- Haver assistit al 100% de seminaris  (activitat obligatoria) i almenys al 20% de les tutories (les obligatòries). 

- Haver realitzat i superat les pràctiques de laboratori dins dels grups convocats durant el curs (activitat obligatòria). 

- Obtenir una qualificació igual o superior a 5 en l'avaluació final, en particular en l'avaluació de les pràctiques, seminaris i del contingut teòric mitjançant l'examen (activitat obligatòria).

Es considera que l'alumne s'ha presentat a l'assignatura si ha realitzat l'examen final.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del verifica.