MD1719 - Microbiologia i Parasitologia General

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB12 - Causes exògenes.

CB12 - Causes exògenes.

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CB35 - Microbiologia i parasitologia. Conèixer els fonaments de la microbiologia i la parasitologia. Conèixer els principals agents infecciosos i els mecanismes d'acció d'aquests.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

PP11 - Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i la conducta.

Resultats d'aprenentatge

Proves diagnòstiques de laboratori. Proves funcionals. Dins dels àmbits d'hematologia, bioquímica, immunologia, genètica, microbiologia i anatomia patològica fa falta: - Conèixer les indicacions i contraindicacions de les exploracions més comunes. - Conèixer els procediments requerits per obtenir el material necessari per a la investigació. - Saber interpretar els resultats de les diferents proves.

Microbiologia i parasitologia. Conèixer els fonaments de la microbiologia i la parasitologia. Conèixer els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

Causes exògenes. Conèixer les causes externes de la malaltia: - Microbiologia. - Toxicologia. - Ocupacional.