MD1718 - Farmacologia General

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

DOCÈNCIA CLASSES TEÒRIQUES

A. Farmacologia General

1. Introducció a la farmacologia. Record històric. Terminologia. Conceptes bàsics.

2. Farmacocinètica. Evolució temporal dels fàrmacs: LADME. Tipus de cinètica. Biodisponibilitat i pautes  posològiques.

3. Farmacodinamia. Mecanisme d'acció dels fàrmacs. Interacció fàrmac-receptor. Relació dosi-resposta. Dianes moleculars de l'acció dels fàrmacs.

4. Interaccions farmacològiques y reaccions adverses al medicament.


B. Farmacologia del Sistema Nerviós Vegetatiu

5. Introducció a la farmacologia dels mecanismes de Neurotransmissió (NT) i del Sistema Nerviós Vegetatiu (SNV).

6. Farmacologia del Sistema Colinèrgic: Agonistes muscarínics, inhibidors de la colinesterasa, reactivadors de la colinesterasa. Antimuscarínics.

7. Farmacologia dels receptors  nicotínics: Blocadors neuromusculars, blocadors  ganglionars.

8. Farmacologia del Sistema Adrenèrgic: Agonistes adrenèrgics. Antagonistes dels receptors alfa. Antagonistes dels receptors beta.

9. Farmacologia de la terminació  adrenèrgica: Simpaticomimètics indirectes. Inhibidors presinàptics.

10. Farmacologia dels anestèsics locals.


C. Farmacologia dels Autacoides, del Dolor i de la Inflamació

11. Farmacologia de la serotonina: Receptors. Agonistes i antagonistes.

12. Farmacologia de la Histamina: Receptors. Agonistes i antagonistes.

13. Introducció a la teràpia del dolor.

14. Analgésics opiacis.

15. Icosanoides. Antiinflamatoris no esteroideos.

16. Glucocorticoides.


D. Farmacologia del Sistema Nerviós Central (SNC)

17. Introducció a la farmacologia dels mecanismes de NT en el SNC.

18. Farmacologia dels antidepressius.

19. Farmacologia dels trastorns neurodegeneratius.

20. Farmacologia dels antiepilèptics i anticomicials.

21. Farmacologia dels antipsicòtics.

22. Farmacologia dels ansiolítics i hipnòtics.

23. Farmacologia dels anestèsics generals.


E. Farmacologia de l'aparell respiratori

24. Farmacologia de l'aparell respiratori: Fàrmacs antiasmàtics i broncodilatadors. Antitussígens. Mucolítics.


F. Farmacologia del Sistema Cardiovascular i renal

25. Farmacologia dels cardiotònics.

26. Farmacologia de la hipertensió.

27. Farmacologia dels antiarítmics.

28. Farmacologia dels antianginosos.

29. Farmacologia dels vasodilatadors i de la insuficiència vascular.

30. Farmacologia dels diürètics.


G. Farmacologia de la sang i del metabolisme

31. Farmacologia del sistema hematopoètic: Antianèmics, Ferro, Vitamina B12, Àcid fòlic i folínic.

32. Farmacologia de la coagulació: Heparines, Anticoagulants orals, fibrinolítics i antifibrinolítics.

33. Farmacologia dels trastorns metabòlics i lipídics: Dislipèmia. Obesitat. Hiperuricèmia.

34. Farmacologia de les vitamines i metabolisme fosfo-càlcic.


H. Farmacologia de l'aparell digestiu

35. Farmacologia de l'aparell digestiu (I): Farmacologia de la secreció àcida. Farmacologia de la ulceració mucosa.

36. Farmacologia de l'aparell digestiu (II): Farmacologia de la motilitat (antidiarreics, laxants, procinètics, espasmolítics, farmacologia del vòmit). Farmacologia hepato-biliar.


I. Farmacologia del sistema endocrí

37. Farmacologia de les hormones de l'eix hipotàlem-hipofisiari.

38. Farmacologia del pàncrees endocrí: Insulina, glucagó. Antidiabètics orals.

39. Farmacologia del Tiroide: Hormones tiroïdals. Fàrmacs antitiroideos. Iode.

40. Farmacologia de les hormones gonadals: Farmacologia dels estrògens i progestàgens. Farmacologia dels andrògens.


J. Farmacologia antiinfecciosa 

41. Farmacologia dels antibacterians. Mecanismes generals d'acció. Principals grups i les seues característiques farmacològiques.

42. Farmacologia dels antifúngics.

43. Farmacologia dels antiparasitaris i antisèptics.

44. Farmacologia antivírica.

 

K. Farmacologia antineoplàsica i de la resposta immunitària

45. Farmacologia antineoplàsica. Principis de la terapèutica antineoplàsica. Bases per a la classificació dels antineoplàsics. Característiques farmacològiques.

46. Immunosupresors.