MD1718 - Farmacologia General

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

  • Classes teòriques: Classes magistrals impartides pel professor. S'afavoreix la participació dels alumnes en forma de fer preguntes o compartir coneixements relacionats amb la temàtica. Aquestes sessions no són d'assistència obligatòria i es poden complementar amb exercicis realitzats dins d'aquestes sessions, segons les necessitats d'aprofundir en algun contingut i la disposició de temps. Aquests exercicis formaran part de l'avaluació total de l'assignatura.
  • Classes pràctiques: En grups reduïts (màxim 40 persones). Poden utilitzar-se programes informàtics de simulació per a abordar conceptes més pràctics de la matèria. Estan pensades per a ser classes interactives, afavorint la participació directa dels alumnes (treball individual o en grups de 2 alumnes). L'ASSISTÈNCIA és OBLIGATÒRIA*.
  • Seminaris de debat i posada en comú de coneixements: En grups reduïts (màxim 20 persones). S'abordaran temes específics que no estan en el temari. Es requereix participació activa dels alumnes (el treball ho van a realitzar de forma individual o en petits grups). L'ASSISTÈNCIA és OBLIGATÒRIA*. L'exposició del treball de seminaris no és recuperable.
  • Tutories especialitzades presencials (individuals i col·lectives): Són hores específicament assignades per a l'atenció a l'alumnat més propera. La quantitat d'hores de tutories i la seua distribució dependrà dels requeriments dels alumnes. No són d'assistència obligatòria.

  • Treball personal autònom: Treball dels alumnes en absència del professor. Durant el curs es requereix especialment per a les classes de pràctiques i seminaris.

  • Exàmens: exàmens finals individuals de la matèria teòrica i de la pràctica.* L'assistència a les classes pràctiques i els seminaris és obligatòria. Hi ha un límit de faltes del 20% de les activitats obligatòries per poder aprovar la matèria.