MD1718 - Farmacologia General

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Criteris de superació

1. L'examen escrit que correspon amb els coneixements teòrics té una valoració de 60% de la nota final. Consisteix en  preguntes de tipus test. Per a aprovar és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima. Per cada tres preguntes incorrectes es descomprarà una.

2. La resolució de tasques i práctiques, consisteix en la realizació d'exercicis i practiques, correspon amb l'examen pràctic que també es realitzarà de forma escrita, i consisteix en  preguntes de tipus test, té una valoració de 25% de la nota final. Per a aprovar-ho és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima.

3. Observació/execució d'exercicis i problemes: Es valorarà sobre un 15% l'assistència i participació activa en els seminaris, realització de tasques especifiques. Per a aprovar-ho és necessari un mínim de 50% de la puntuació màxima.


Perquè l'alumne aprove l'assignatura ha de tenir aprovats els tres apartats (1, 2 i 3).

En cas de suspendre algun dels tres apartats, es suspendrà l'assignatura. Però la nota dels apartats aprovats es guarda per a la convocatòria següent.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del verifica.