MD1718 - Farmacologia General

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 77
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB15 - Farmacologia.

CB15 - Farmacologia.

CB15 - Farmacologia.

DP02 - Aprenentatge autònom.

TP01 - Principis generals per al tractament del pacient.

TP02 - Fàrmacs.

TP02 - Fàrmacs.

TP02 - Fàrmacs.

Resultats d'aprenentatge

Principis generals per al tractament del pacient. Ser capaç de: - Reconèixer els efectes globals de la malaltia en el pacient (físics, psíquics, econòmics i socials). Valorar la relació risc/benefici dels procediments terapèutics. - Saber fer ús d'un tractament multidisciplinari. - Reconèixer la importància de la recerca bibliogràfica pels diversos mitjans. - Supervisar el compliment d'instruccions, tant en els aspectes de seguiment de pautes farmacològiques com de procediments exploradors o de canvis en hàbits de salut.

Fàrmacs. Conèixer: - Els principis de bona prescripció. - Els diversos grups farmacològics amb les seues indicacions, dosi, vies d'administració, interaccions, contraindicacions i efectes adversos. Prescripció i farmacovigilància. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes.

Farmacologia. - Conèixer els principals grups farmacològics. - Conèixer els conceptes bàsics de farmacodinàmica i farmacocinètica d'aquests grups. - Conèixer els principis generals del mecanisme d'acció dels fàrmacs, les bases de les interaccions i les reaccions adverses.