MD1713 - Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

La nota mínima de cadascuna de les proves que s'exigeix ​​a l'estudiantat per superar l'assignatura són:

Examen escrit/problemes: 3/5 global; nota mínima d'1,5/3 a la part d'anatomia i nota mínima d'1/2 a la part de fisiologia

Observació/execució de tasques i pràctiques: 1.5/3; 0,5/1 a la part d'Anatomia i 0,25/0,5 a la part de Fisiologia

Resolució d'exercicis i problemes: 1/2

Es considera presentat en una convocatòria aquell alumne que ha realitzat l'examen escrit.

Tots els recursos educatius seran avaluats. la docència teòrica serà avaluada mitjançant un examen de respostes múltiples amb 5 alternatives de les quals només una serà correcta, els errors compten de manera que cada 4 errors en resta una resposta correcta. L'examen teòric tindrà dues parts: Histologia+Anatomia a què corresponen 30 preguntes i Fisiologia a la qual corresponen 20 preguntes. Per aprovar la matèria s'ha d'assolir almenys un 6 sobre 10 a la ponderació global i almenys un 5 sobre 10 a cada part. Les notes de la part pràctica es poden desar entre convocatòries del mateix curs, però NO d'un curs al següent. Els treballs i exàmens pràctics són recuperables a la segona convocatòria.

L'examen teòric es pondera amb un 50% de la nota global

Els seminaris s'avaluaran amb una nota conjunta que es computa amb un 20% de la nota global. Cada seminari savaluarà independentment i es donarà una nota final. Aquesta activitat no és recuperable a segona convocatòria.

Les pràctiques computen amb un 30% de la nota global. L'examen pràctic tindrà dues parts: Física+Fisiologia 12% de la nota pràctica i Anatomia 18% de la nota pràctica. A la nota pràctica d'Anatomia computarà: la realització correcta dels quadernets de pràctiques, una prova d'identificació d'estructures de talls i ressonàncies (4 punts de talls i 1 punt d'imatges d'ull i oïda) i identificació de preparacions anatòmiques (5 punts ) aquest darrer examen que es realitzarà a la sala de dissecció es presentaran 5 estructures. Per aprovar la part pràctica d'anatomia cal obtenir almenys un 5 entre imatges i identificació d'estructures a la sala. La part d'Anatomia s'aprova quan s'ha aprovat la part teòrica I TAMBÉ la part pràctica.

L'assistència a pràctiques i seminaris és obligatòria i el límit de falta d'assistència a les activitats obligatòries és del 20%. És a dir, per a poder aprovar l'assignatura, s'ha d'assistir almenys al 80% d'aquestes activitats. D'altra banda, les activitats pràctiques/seminaris són NO RECUPERABLES. En el cas que no es realitzen, aquesta part no es podrà recuperar en la convocatòria extraordinària i per tant, l'estudiant estarà suspés fins al següent curs.