MD1712 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, s'ha d'obtindre almenys el 50% de la nota total de l'assignatura, és a dir, 5 punts sobre el total de 10, en qualsevol de les convocatòries que es presenti. A més, perquè es computi l'acumulat de les notes de cada prova, s'ha d'aconseguir una nota mínima que es distribueix en la forma següent:

Prova

Ponde-
ració

Nota
mínima

Nota
Màxima

Examen escrit: Examen de teoria de tipus test

 15 %

0,75

 1,5

Examen escrit: Avaluació de pràctiques de TIC

 15 %

0,75

 1,5

Memòries i informes de pràctiques

 30 %

1,5

 3,0

Observació/execució de tasques i pràctiques

 20 %

1,0

 2,0

Presentacions orals i pòsters

 20 %

1,0

 2,0

 

100 %

5,0

10,0


MOLT IMPORTANT:
L'assistència a les sessions pràctiques a laboratoris, presentacions orals i pòsters, observació i execució de tasques i pràctiques, i elaboració del projecte, és obligatòria. Tot i això, sobre el 100% de les sessions de laboratori, es permet l'absència sense justificar (manca d'assistència) de fins al límit del 20%. Per tant, per poder aprovar l'assignatura, cal assistir almenys al 80% d'aquestes activitats. A més, les sessions pràctiques en laboratoris, i la resta de les esmentades, són NO RECUPERABLES, és a dir, que si no s'assisteix durant el període lectiu (convocatòria primera), ni es lliuren els resultats requerits, aquesta part no es pot recuperar a la convocatòria segona i l'assignatura queda com a no superada.

Detalls de les proves
 
La prova d'examen escrit comprèn un únic examen per convocatòria i avalua només el contingut més teòric de l'assignatura, desenvolupat en els temes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 i 11; i les pràctiques de tecnologies d'informació i comunicació (TIC) del tema 9.
 
La prova de memòries i informes de pràctiques es requereixen només per avaluar les pràctiques associades als temes 4 i 6. S'inclouen les activitats següents: presentació d'un cas d'investigació, formulació de preguntes de recerca i desenvolupament d'un projecte d'investigació. El projecte d'investigació és una part d'un projecte global que es desenvolupa en determinades assignatures de primer, segon i tercer cursos.
 
La prova d'observació / execució de tasques i pràctiques s'aplica només a les pràctiques associades als temes 7 i 8.
 
La prova de presentacions orals i pòsters avalua les activitats realitzades en el tema 8.
 
 
Requisits addicionals
Hi ha altres requisits addicionals per a poder superar l'assignatura i per a establir els criteris de presentació o no presentació en l'assignatura:

R01. Lliurament de documentació. L'avaluació de les activitats i proves requereix el lliurament de la documentació corresponent en termini i forma estipulats prèviament per a cada activitat.

R02. Assistència mínima per a avaluació. Es computarà l'avaluació específica de les activitats sessions pràctiques a laboratoris, presentacions orals i pòsters, observació i execució de tasques i pràctiques, i elaboració del projecte, quan s'hagi assistit com a mínim al 80% de les sessions de laboratori, i la resta de les esmentades, i s'hi hagin realitzat els casos pràctics proposats.

R03. Permanència de les qualificacions. Les qualificacions obtingudes a les activitats i treballs realitzats durant el període lectiu de l'assignatura es guardaran durant tot el curs corresponent, sempre que la seva qualificació sigui igual o superior a la nota mínima establerta a la taula de proves.

R04. Activitats no recuperables a segona convocatòria. Atesa la naturalesa singular de les activitats esmentades al requisit R02, aquestes activitats no són recuperables en segona convocatòria si no s'ha assistit al 80% de les corresponents sessions en el període lectiu de la primera convocatòria.

R05. Còmput dactivitats davaluació continuada i puntual. Les activitats d'avaluació contínua són totes les relacionades a l'apartat 10.1 excepte “Examen escrit: Examen de teoria de tipus test”, que es considera activitat d'avaluació puntual. Encara que la suma ponderada de les qualificacions de les activitats d'avaluació continuada sigui superior o igual a 5,00, és obligatori fer l'“Examen escrit: Examen de teoria de tipus test” per superar l'assignatura.

R06. Presentació a l’assignatura. Es considerarà com a presentat a lassignatura a qui hagi realitzat (i hagi lliurat els resultats si shan requerit) totes les activitats de lassignatura.

R07. No presentació a l’assignatura. Es considerarà com a no presentat a l'assignatura a qui no hagi realitzat totes les activitats de l'assignatura incloent l'Examen escrit: Examen de teoria de tipus test. Per tant, no se us computaran les qualificacions de les activitats d'avaluació. Si la no presentació es produeix a la 1a convocatòria, s'aplicaran els requisits R05 i R06. Si la no presentació es produeix a la 2a convocatòria, no es guarda res per al curs següent.