HU1545 - Literatura Espanyola Contemporània

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen oral

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

CRITERIS D'AVALUACIÓ


Es considera no presentat l'alumnat que no realitza tots dos exàmens del curs.

Els exàmens són recuperables en la resta de convocatòries.