HU1542 - Filosofia de la Religió en la Societat Global

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

1. Classes teòriques: explicació en classe expositiva de les idees principals del temari. Presentació de textos per a lectura guiada per mitjà de qüestions, discussió en grup de les respostes i formulació de conclusions.

2. Classes pràctiques:  materials audiovisuals (diapositives, documentals, pel·lícules i sèries de televisió), verbals (articles periodístics, textos filosòfics, articles acadèmics, notícies actuals), etc. per a analitzar i reflexionar.

3. Treball autònom: serà de gran rellevància el treball autònom de l’estudiantat mitjançant la preparació de treballs i l’estudi de la matèria.