HU1542 - Filosofia de la Religió en la Societat Global

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

- Per a poder superar l'assignatura cal obtenir una nota global igual o superior a 5 sobre 10 punts.

- La nota de l'examen constituirà el 60% de la nota global. Cal aprovar l'examen escrit amb una nota mínima de 3 sobre 6 punts. L’alumne o alumna que no es presente a l'examen figurarà en l'acta com a «No presentat o no presentada».

- Una vegada superat l'examen, s'hi afegiran els percentatges corresponents al treball acadèmic (30%) i la presentació oral (10%).

- En cas de no superar l’examen, la nota del treball acadèmic i l’exposició oral de la primera convocatòria, es guardaran per a la segona convocatòria.

- El treball acadèmic es pot recuperar en segona convocatòria.

- La presentació oral no es pot recuperar en segona convocatòria.