HU1542 - Filosofia de la Religió en la Societat Global

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E13 - Identificació de les diferents interrelacions individu-cultura-societat.

E15 - Comprensió del fenomen de la comunicació intercultural: anàlisi i avaluació de les diferències culturals.

E18 - Intervindre en els processos de cooperació internacional.

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

G08 – Raonament crític

G10 – Compromís ètic

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’intervindre en situacions d’intervenció cooperativa intercultural.

Ser capaç d’adquirir un compromís personal i real en el respecte i la tolerància cap a la diversitat religiosa i de creences culturals

Ser capaç de reconèixer i comprendre la realitat multicultural i de diversitat de la societat global d’avui.

Ser capaç de reconèixer i comprendre els processos de generació de les estructures de relació complexa entre individu-cultura i societat.

Ser capaç de pensar i actuar críticament enfront de la complexitat del fet religiós sense assumir prejudicis.

Ser capaç de comprendre la diversitat multicultural i fomentar el diàleg entre cultures.