HP1544 - Antiguitat i Patrimoni

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura és necessari una nota global igual o superior a 5, i obtindre almenys 2,50 en l'examen escrit i 2,50 en el treball personal.

b) L'alumnat es considera presentat en fer l'examen, i el treball personal és recuperable en segona convocatòria.